Lượt xem: 331

Ninh Bình: Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến năm 2024, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 100% thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 25% số huyện (02 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 40% số xã (48 xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu).

Đến năm 2025, có 25% số huyện (02 đến 03 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số xã (60 xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã (24 xã) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới các cấp.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển nghề, làng nghề, nghề truyền thống hiện có; bảo tồn và phát triển 02 đến 03 nghề, làng nghề truyền thống; phát triển mới từ 02 đến 03 làng nghề; phát triển các làng nghề, vùng sản xuất, trang trại gắn với phát triển du lịch.Tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP, đến năm 2025 có 150 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 03 sao trở lên, trong đó có trên 50% là sản phẩm nông nghiệp hoặc sản phẩm được chế biến từ nông nghiệp.

Để triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục là trọng tâm trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và hoạt động các khối thi đua của tỉnh; đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hàng năm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thực chất, tránh chạy theo thành tích và phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở; gắn triển khai Phong trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và huy động, tập trung được nguồn lực của nhà nước, địa phương cũng như toàn xã hội.

Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, tránh chạy theo thành tích để tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đến năm 2025, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 121/KH-UBND của UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH