Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở Đảng bộ văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
17/01/2012 | 05:57:00

Năm 2011, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Một trong những yếu tố quan trọng được BCH Đảng bộ chú trọng nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đó là tăng cường thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về  “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng đã chủ động bám sát Kế hoạch triển khai của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh về việc tổ chức các đợt học tập và quán triệt tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, từ đó nâng cao trình độ nhận thức, lập trường chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, ý thức tổ chức kỷ luật. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đảng uỷ đã lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đảm bảo hoàn thành chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh. Qua thực hiện cuộc việc đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ  với nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

- Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai kịp thời theo kế hoạch của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh theo từng bước và qui trình thực hiện. Tổ chức tốt việc quán triệt và học tập chuyên đề trong toàn cán bộ, đảng viên và quần chúng của cơ quan, với tỷ lệ tham dự các buổi học tập chuyên đề từ 95% trở lên

- Cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự nhiệt tình; sau hội nghị toàn thể các Chi bộ tổ chức thảo luận trong các buổi sinh hoạt. Tỷ lệ tham dự đạt  trên 95%.

Kết quả của việc học tập là nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng ngày càng được nâng cao và đã được thể hiện trong thực tiến công tác, từ nhận thức đó trong công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ và cơ quan đều hoàn thành tốt, hàng năm được ghi nhận và biểu dương kịp thời; các cá nhận điển hình được Đảng uỷ Khối biểu dương khen thưởng.

Việc học tập đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, có sức lan toả lớn đến quá trình học tập và công tác tham mưu của mỗi người.

- Công tác tuyên truyền việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng uỷ Văn phòng chú trọng, là bước đầu tiên để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của cơ quan. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc thù công tác của cơ quan Văn phòng; Triển khai bằng hình thức tổ chức hội nghị toàn đảng bộ, từng Chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, trong công tác giao ban cơ quan; cung cấp các tài liệu, ấn phẩm do cơ quan của Đảng phát hành tới từng Chi bộ, từng đồng chí cấp uỷ viên.

- Bên cạnh việc tuyên truyền theo Kế hoạch và hướng dẫn của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh còn kết hợp với việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh. Gắn việc tuyên truyền Cuộc vận động với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

- Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan , nhiệm vụ của các tổ chức quần chúng .

Nguyên nhân đạt kết quả trên:

- Có sự lãnh đạo và triển khai, hướng dẫn kịp thời của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh;

- Cấp uỷ và các Chi bộ đã nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nghiêm túc, gương mẫu thực hiện, đổi mới phong cách làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được phân công;đạo Văn phòng và lãnh đạo các Tổ chức quần chúng;

- Sự phối kết hợp trong tổ chức triển khai Cuộc vận động của lãnh đạo Đảng uỷ, lãnh

- Sự nhiệt tình tham gia thực hiện của cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ;

Đánh giá chung : Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và hành động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong giai đoạn mới, thể hiện bằng những kết quả công tác hằng năm trong việc tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh đạt kết quả tốt.

Ninhbinh.gov.vn