Nghị Quyết của HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ ba
17/04/2012 | 02:48:00
Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Ngày 15/12/2011, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành 15 Nghị quyết của kỳ họp. Trang thông tin điện tử yteninhbinh.com xin giới thiệu với bạn đọc nội dung Nghị Quyết.

 

Nghị Quyết quy định chế độ đối với cán bộ chuyên môn luân phiên khám, chữa bệnh theo Quyết định 1816/QĐ-BYT ngày 26-5-2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

HĐND TỈNH NINH BÌNH KHÓA XIII, KỲ HỢP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-Cp ngày 25-4-2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21-9-2010 của Bộ Tài Chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán  bộ, công chức;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 30-11-2011 về việc đề nghị phê duyệt Đề án Quy định chế độ đối với cán bộ chuyên môn luân phiên khám, chữa bệnh theo Quyết định 1816/QĐ-BYT ngày 26-5-2008 của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa -xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định chế độ đối với cán bộ chuyên môn luân phiên, chữa bệnh theo Quyết định 1816/QĐ-BYT ngày 26-5-2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

1.     Đối tượng áp dụng

a)     Cán bộ chuyên môn luân phiên từ các bệnh viện Trung ương về công tác tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

b)    Cán bộ chuyên môn luân phiên từ các bệnh viện tuyến tỉnh về công tác tại các trung tâm y tế tuyến huyện.

c)     Cán bộ chuyên môn luân phiên từ các trung tâm y tế tuyến huyện về công tác tại các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

2.     Chế độ và thời gian hỗ trợ

a)     Chế độ hỗ trợ gồm tiền bồi dưỡng biên soạn giáo trình, tài liệu, tham gia giảng dạy, tập huấn, hướng dẫn lý thuyết và thực hành chuyển giao kỹ thuật hàng ngày, chế độ công tác phí, cụ thể:

-         Đối với cán bộ chuyên môn luân phiên từ các bệnh viện Trung ương về các bệnh viện tuyến tỉnh; từ các bệnh viện tuyến tỉnh về các trung tâm y tế tuyến huyện.

+ Cán bộ có học vị tiến sỹ: Mức hỗ trợ 150.000đồng/người/buổi, tương đương 25% mức chi thù lao soạn bài và giảng bài của tiến sỹ theo quy định tạ Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21-9-2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ Ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

+ Cán bộ có học vị thạc sỹ, bác sỹ và các đối tượng còn lại: Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/buổi, tương đương 20% mức chi thù lao soạn bài và giảng bài của giảng viên theo quy định tạ Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21-9-2010 của Bộ Tài chính.

+ Cán bộ chuyên môn luân phiên từ các bệnh viện tuyến tỉnh về các tuyến trung tâm y tế huyện được thanh toán chế độ công tác phí gồm: Tiền phụ cấp lưu trú, tiền phương tiện đi lại theo Nghị quyết số 28/2010/NQ- HĐND ngày 24-12-2010 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chế độ công tác phí; chế độ chi tiếp khách trong nước; chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình.

+ Thời gian được hỗ trợ: Tối thiểu là 1 tháng, tối đa là 3 tháng; 1 tháng được tính tối đa là 22 ngày làm việc.

-         Đối với cán bộ chuyên môn luân phiên từ các trung tâm y tế tuyến huyện về các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

+ Cán bộ có học vị tiến sỹ: Mức hỗ trợ 130.000đồng/người/buổi, tương đương 22% mức chi thù lao soạn bài và giảng bài của tiến sỹ theo quy định tạ Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21-9-2010 của Bộ Tài chính.

+ Cán bộ có học vị thạc sỹ, bác sỹ và các đối tượng còn lại: Mức hỗ trợ 80.000đồng/người/buổi, tương đương 27% mức chi thù lao soạn bài và giảng bài của giảng viên theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21-9-2010 của Bộ Tài chính.

+ Được thanh toán chế độ công tác phí gồm: Tiền phụ cấp lưu trú, tiền phương tiện đi lại theo Nghị quyết số 28/2010/NQ- HĐND ngày 24-12-2010 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

+  Thời gian được hỗ trợ: Tính theo số buổi thực tế đi luân phiên.

b)    Chế độ do đơn vị có cán bộ đi luân phiên chi trả, gồm: 100% tiền lương; tiền lương tăng thêm khi thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực (nếu có).

3.     Kinh phí thực hiện: Do ngân sách tỉnh đảm bảo. 

Điều 2: Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 15-12-2011, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và được áp dụng thực hiện từ ngày 1-1-2012.

Điều 3: Giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát viêc thực hiện Nghị quyết này.


 NinhBinh.gov.vn