TTHĐND - BTTUBMTTQVN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH NINH BÌNH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 


   Số:      /QCPH-TTHĐ-BTTUBMTTQ                                  Ninh Bình, ngày       tháng 9   năm 2011
          
 
 QUY CHẾ
Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình
nhiệm kỳ 2011-2016
             Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11;
            Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12/6/1999; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII ngày 30/9/2009;
            Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất ban hành “Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2011-2016”.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích xây dựng Quy chế
Quy chế này xác định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ và cách thức phối hợp giải quyết công việc có liên quan giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình (sau đây viết tắt là Thường trực HĐND tỉnh) và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình (sau đây viết tắt là Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh) nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đảm bảo phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân, vận động nhân dân tham gia vào việc quản lý Nhà nước, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp công tác theo nguyên tắc: Thống nhất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo phối hợp kịp thời, chặt chẽ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện cho mỗi bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.
 
Chương II
NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ CÁCH THỨC PHỐI HỢP
Điều 3. Tổ chức tiếp xúc cử tri
Căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng nhân dân và tình hình thực tế ở địa phương, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.
1. Trong xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri
a) Trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh
- Chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, gửi Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
- Chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản tham gia ý kiến của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri gửi UBND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố, thị xã để tổ chức thực hiện.
b) Trách nhiệm của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh
- Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được dự thảo kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tham gia ý kiến, gửi Thường trực HĐND tỉnh.
2. Trong tổ chức tiếp xúc cử tri
a) Trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh
- Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri.
- Hướng dẫn Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp bố trí địa điểm, trang trí khánh tiết, các điều kiện cần thiết để phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.
- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri.
b) Trách nhiệm của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh
- Hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất thành phần tham dự, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.
- Chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.
3. Trong việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
a) Trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh
- Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; gửi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh (trong thời hạn 3 ngày sau hội nghị tiếp xúc cử tri).
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp và chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQVN.
b) Trách nhiệm của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh
- Đôn đốc Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp, phân loại đầy đủ, chính xác các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.
- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp và báo cáo Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương.
Điều 4. Trong công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh
1. Trước ngày tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp 20 ngày, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp gửi Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tham gia ý kiến.
2. Chậm nhất là 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị đề xuất nội dung kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh có văn bản tham gia ý kiến về những nội dung, chương trình kỳ họp gửi Thường trực HĐND tỉnh.
Trước kỳ họp 7 ngày, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh in gửi Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh về Thường trực HĐND tỉnh để gửi tới đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh.
Điều 5. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng Luật, các văn bản quy phạm pháp luật
            1. Khi có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị-xã hội vào các dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về kế hoạch triển khai và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Đối với những văn bản do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội yêu cầu, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì việc lấy ý kiến; đối với những văn bản do Ủy ban Trung ương MTTQVN yêu cầu, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chủ trì việc lấy ý kiến.
            2. Khi phát hiện các văn bản quy phạm của cấp tỉnh không còn phù hợp với thực tiễn hoặc trái quy định pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh hoặc Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh kịp thời trao đổi để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.
            Điều 6. Tuyên truyền và phổ biến pháp luật, các Nghị quyết của HĐND tỉnh
            1. Thường trực HĐND tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh đến Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh.
2. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh vận động, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, triển khai thực hiện các quy định pháp luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các cuộc vận động khác có liên quan đến trách nhiệm của UBMTTQVN và HĐND tỉnh.
Điều 7. Tổ chức tiếp công dân
Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp công dân theo quy định của pháp luật và Quy chế số 06-QC/TU ngày 31/3/2009 của Tỉnh ủy.
Điều 8. Trong việc giám sát hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh
            1. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát, tạo điều kiện cho hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh và giúp đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.
2. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trao đổi với Thường trực HĐND tỉnh sự tín nhiệm hoặc phản ánh của cử tri những hiện tượng vi phạm phẩm chất đại biểu, tiêu chuẩn đại biểu của đại biểu HĐND; đề nghị HĐND tỉnh xem xét, bãi nhiệm những đại biểu HĐND tỉnh không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân theo quy định pháp luật.
Điều 9. Trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật
            1. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh được mời tham gia các hoạt động giám sát, kiểm tra các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân theo chương trình kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.
            2. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh theo dõi hoạt động Hội thẩm nhân dân củaTòa án nhân dân tỉnh; có trách nhiệm hiệp thương, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh việc bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật.
3. Thông qua hoạt động giám sát, khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đề nghị với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định giám sát những vi phạm đó.
Điều 10. Trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo luật định; thống nhất xây dựng kế hoạch bầu cử, giới thiệu người ứng cử theo quy trình pháp luật quy định; tuyên truyền vận động bầu cử và giám sát, kiểm tra công tác bầu cử các cấp.
Điều 11. Chế độ hội họp, thông tin
1. Thường trực HĐND tỉnh mời đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh, các hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khi bàn những vấn đề có liên quan.
Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh thông báo bằng văn bản đến UBMTTQVN tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh, nêu những đề nghị với UBMTTQVN tỉnh.
 2. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh mời Thường trực HĐND tỉnh tham dự các hội nghị của UBMTTQVN tỉnh bàn các vấn đề liên quan; tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của UBMTTQVN tỉnh.
Định kỳ 6 tháng, hàng năm, UBMTQVN tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, về những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ họp HĐND tỉnh.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thực hiện trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh khóa XIII.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung thì Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cùng trao đổi, thống nhất điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai và thực hiện Quy chế.
2. Giao Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chánh văn phòng UBMTTQVN tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
 

      TM. BTT UBMTTQVN
                CHỦ TỊCH
 
 
 
          Phạm Hồng Quang                                                                    
       TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
     CHỦ TỊCH
 
 
 
 
      Nguyễn Tiến Thành