CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

105/CV-VPĐP   

06/9/2017

Đăng ký xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2018

08/KH-NVĐP 06/9/2017Kế hoạch hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ xét công nhận 16 xã, thuộc các huyện: Yên Khánh, Kim Sơn, Nho Quan và Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Ninh Bình đợt II, năm 2017
447/QĐ-CT30/8/2017QĐ v/v khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức Xây dựng nông thôn mới" xã Đông Sơn TP Tam Điệp giai đoạn 2016-2020
448/QĐ-CT30/8/2017QĐ v/v khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức Xây dựng nông thôn mới" xã Yên Sơn TP Tam Điệp giai đoạn 2016-2020
112/BC-MT15/6/2017Báo cáo kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Đông Sơn và xã Yên Sơn về xây dựng Nông thôn mới năm 2017
26/BC-UBND12/6/2017Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình năm 2017
Dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
47/BC-UBND11/6/2017Báo cáo Kết quả xử lý nợ xây dựng nông thôn mới, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
46/BC-UBND 11/6/2017Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
12/BC-VPĐP29/6/2017Báo cáo về việc kết quả thẩm định hồ sơ và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 04 xã, thuộc huyện Yên Mô và TP Tam Điệp đạt chuẩn NTM, đợt 1 năm 2017
 42/BC-UBND 29/5/2017 Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2017 của xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
12/QĐ-TTg10/6/2017Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
676/QĐ-TTg18/5/2017v/v phê duyệt Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020
131/QĐ-TTg25/1/2017về Danh sách 291 xã thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
32/TB-VPCP24/1/2017về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
181/QĐ-UBND17/1/2017v/v điều chuyển kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
45/QĐ-TTg12/01/2017v/v Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
69/QĐ-BNN-VPĐP09/01/2017v/v ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
5131/QĐ-BCT30/12/2016 phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2016-2020
1041/QĐ-UBND15/8/2016V/v thành lập Đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
1040/QĐ-UBND15/8/2016V/V thành lập Đoàn kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa
1015/QĐ-UBND10/8/2016

V/v kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2010-2020

79/TB-BCĐ11/7/2016v/v hướng dẫn tạm thời phương pháp xác định hoàn thành tiêu chí hoàn thành NTM năm 2016
78/BC-BCĐ11/7/2016V/v báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
66/BCĐ-UBND27/5/2016v/v báo cáo tình hình nợ đọng Xây dựng cơ bản thuộc chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
696/QĐ-UBND27/5/2016v/v giao kế hoạch vốn trái phiếu CP và nhiệm vụ thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2016
695/QĐ-UBND27/5/2016v/v phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2016
28/BC-ĐU26/4/2016v/v tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng NTM xã Khánh Công đến năm 2015.
31/KH-UBND  20/4/2016 Vv đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại tỉnh Ninh Bình
63/UBND-VP307/4/2016v/v tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn NTM
60/UBND-VP301/4/2016v/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn đối với các xã xây dựng NTM năm 2016
30/QĐ-BCĐ23/02/2016v/v thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 tỉnh Ninh Bình
02/BCĐTW-VPĐP28/01/2016v/v thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016
189/CV-BCĐ27/11/2015v/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM
160/BC-BCĐ26/10/2015v/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.
259/UBND-VP307/9/2015v/v mua xi măng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới
243/UBND-VP3
28/8/2015v/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015
115/BC-BCĐ11/8/2015v/v kết quả thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
206/UBND-VP322/7/2015V/v đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 70 năm Quỳnh Lưu kháng Nhật
179/UBND-VP310/7/2015v/v thực hiện mô hình xây dựng nông thôn mới năm 2015
170/UBND-VP319/6/2015v/v mua xi măng trả chậm năm 2016 để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới
166/UBND-VP316/6/2015v/v xây dựng NTM xã Văn Phú, huyện Nho Quan.
154/UBND-VP304/6/2015v/v thực hiện các mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2015
14/QĐ-UBND08/01/2015v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Gia Viễn đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
13/QĐ-UBND08/01/2015v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Gia Viễn đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
02/CV-BCĐ06/01/2015v/v góp ý về đề xuất điều chỉnh bổ sung hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới
55/TT-BNNPTNT31/12/2014
Thông tư hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.
636/QĐ-UBND25/12/2014
v/v khen thưởng cho các tập thể cá nhân thuộc huyện Nho Quan đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
635/QĐ-UBND 25/12/2014 v/v khen thưởng cho các tập thể cá nhân thuộc xã Thượng Kiệm huyện Kim Sơn đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
633/QĐ-UBND25/12/2014 
v/v khen thưởng cho các tập thể cá nhân thuộc Huyện Yên Mô đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
630/QĐ-UBND22/12/2014 
v/v khen thưởng các tập thể cá nhân thuộc huyện Yên Khánh đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
629/QĐ-UBND22/12/2014
v/v khen thưởng các tập thể cá nhân thuộc xã Khánh Nhạc huyện Yên Khánh đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
628/QĐ-UBND­22/12/2014 v/v khen thưởng các tập thể cá nhân thuộc xã Khánh Cường huyện Yên Khánh đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
 
156/BC-VPĐP
16/12/2014Báo cáo tình hình và kết quả thẩm định thực hiện các tiêu chí NTM tại 6 xã đạt chuẩn NTM năm 2014
204/BC-UBND 28/11/2014Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Yên Mô đến tháng 12/2014.
 274/BC-UBND21/11/2014 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Kim Sơn đến tháng 12/2014.
327/UBND-VP313/11/2014
v/v mua xi măng trả chậm cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
276/BC-UBND11/11/2014báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện xây dựng NTM đến tháng 10/2014 xã Phú Lộc,huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
392/PC-VPUBND11/11/2014
v/v cấp kinh phí bổ sung cho xã đạt nông thôn mới năm 2014 và mua xi măng chậm trả hỗ trợ cho các xã làm đường giao thông nông thôn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
961/QĐ-UBND11/11/2014
v/v kiện toàn BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh NB giai đoạn 2010-2020
131/CV-BCĐ
30/10/2014
v/v triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
291/UBND-VP316/10/2014v/v huy động vốn góp của nhân dân thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
92/TTr-UBND      23/9/2014
v/v xin ứng kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình
259/UBND-VP323/9/2014V/v mua xi măng trả chậm năm 2015 để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới
548/UBND-VP4
11/9/2014v/v triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
217/UBND-VP328/8/2014 V/v mua xi măng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới
74/BC-VPĐP21/8/2014BC Tình hình và kết quả thẩm định thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014
37/BC-UBND2/8/2014BC Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2014 của xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
23/BC-UBND31/7/2014BC Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2014 của xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
577/QĐ-UBND30/7/2014v/v ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật thi công đơn giản phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
187/UBND-VP322/7/2014 v/v xây dựng kế hoạch nông thôn mới năm 2015
83/BC-UBND22/7/2014về Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2015
18/CT-TTg15/7/2014v/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM
80/QĐ-BCĐ10/7/2014V/v ban hành Quy định về chế độ báo cáo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
175/UBND-VP38/7/2014V/v thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất (đợt 2) gắn với xây dựng NTM
18/BCĐTW-VPĐP8/7/2014v/v xây dựng kế hoạch năm 2015
532/QĐ-UBND9/7/2014V/v quy định phụ cấp đặc thù hàng tháng đối với cán bộ tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020
78/BC-BCĐ4/7/2014Về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014
2085/BNN-VPDP27/6/2014v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự , thủ tục, hồ sơ xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thông mới
 222/TB-VPCP 4/6/2014 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM toàn quốc
14/BCĐTW-VPĐP4/6/2014
v/v báo cáo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2014
133/UBND-VP32/6/2014 v/v rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã
132/UBND-VP32/6/2014 V/v thực hiện các mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới
130/UBND-VP3
2/6/2014V/v ban hành danh mục thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản trong xây dựng nông thôn mới
721/QĐ-TTg16/5/2014
v/v thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu
720/QĐ-TTg15/5/2014v/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
639/QĐ-TTg05/5/2014v/v ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM
471/HD-BTĐKT03/04/2014Hướng dẫn khe thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
03/BCĐTW02/04/2014Kiểm tra tình hình kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
 134/TB-VPCP 31/03/2014Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
938/BNN-VPĐP18/03/2014Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới
372/QĐ-TTg14/03/2014Về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
371/QĐ-TTg13/03/2014Về việc cử Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
309/QĐ-BNN-TCCB27/02/2014Về điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
582/BNN-KTHT20/02/2014Hướng dẫn phân bổ nguồn vốn TPCP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014
10/BCĐTW-VPĐP20/02/2014Cập nhật thông tin quản lý điều hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
 195/QĐ-TTg25/01/2014
 Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
01/VBHN-BNNPTNT14/01/2014Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
67/UBND-VP331/3/2014Về việc xây dựng nông thôn mới năm 2014
372/QĐ-TTg14/3/2014
Quyết định Về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
 272/BC-UBND16/12/2013Báo cáo Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Khánh
2410/CT-BNN-KTHT22/7/2013Chỉ thị Về tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 74/BC-BCĐ 13/7/2012 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Bình
187-BC/TU 19/8/2013  Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"
774/HD-SNN9/8/2013Hướng dẫn Quy trình dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp gắn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
80 /BC-BCĐ14/8/2012Báo cáo Sơ kết đợt 1 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình
823/QĐ-UBND19/10/2012Quyết định V/v Ứng trước kinh phí dự toán ngân sách tỉnh năm 2013 để hỗ trợ xi măng và vật liệu khác cho các xã làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới
 718/SKHĐT-NN21/6/2012 V/v hướng dẫn Cơ chế, chính sách hỗ trợ phục vụ xây dựng nông thôn mới theo Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 1/4/2012 của UBND tỉnh
328/HDLN/SNN-STC17/5/2012Hướng dẫn Về việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2012
Hỏi đáp
18/4/2012Hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình
 3-NQ/TU16/1/2012 Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020
61/QĐ-UBND18/1/2012Quyết định V/v phê duyệt dự án Xây dựng cánh đồng mâu sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao tại huyện Yên Khánh
38/KH-UBND28/11/2011Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
372/UBND-VP320/9/2011V/v nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong xây dựng hạ tầng nông thôn mới
55/CV-VPĐP26/10/2012V/v triển khai hỗ trợ làm đường GTNT theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh
689/QĐ-UBND27/9/2011Quyết định V/v phê duyệt dự án đầu đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất chuyên canh giống lúa chất lượng cao xã Khánh Trung, Khánh Cường, huyện Yên Khánh
 657/QĐ-UBND 15/9/2011 Quyết định V/v phê duyệt dự án đầu đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất chuyên canh giống lúa chất lượng cao tại xã Đức Long, huyện Nho Quan
 588/HD-SNN9/8/2011 Hướng dẫn Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
 579/QĐ-UBND 2/8/2012 Quyết định V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 18/1/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án xây dựng cánh đồng mâu sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao tại huyện Yên Khánh
32/NQ-HĐND24/12/2010 Nghị quyết Về việc phê duyệt Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Khuyến nông hỗ trợ phát triển sản xuất vụ Đông giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 1110/QD-UBND 4/6/2008 Quyết định V/v Phê duyệt chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi ở các xã nghèo quy định tại Đề án số 15/ĐA-UBND ngày 5/10/2007 của UBND tỉnh
10 NQ/TU15/10/2007Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo đối với công tác  giảm nghèo đến năm 2010
15/ĐA-UBND5/10/2007Đề án Về công tác giảm nghèo đến năm 2010 (Dành cho các xã nghèo, cụm xã nghèo trọng điểm)
1831/QĐ-BTTTT4/11/2011Quyết định Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "ngành thông tin và truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới"
 17/2011/TT-BVHTTDL 2/12/2011

Thông tư Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới"

315/QĐ-BGTVT 23/2/2011

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

684/QĐ-UBND26/9/2011

Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2010-2020.

 105/BC-BCĐ30/12/2011 
 Báo cáo kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, năm 2011

 42/TB-UBND

27/10/2011 

Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới của các huyện, thị xã và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 của các xã điểm;phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 57/TB-BCĐ

10/10/2011

Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2010-2020   

56/BC-BCĐ10/10/2011

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình đến ngày 30/9/2011.

 493/QĐ-UBND

28/07/2011

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn 25 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, tỉnh Ninh Bình

 71/BC-UBND

04/07/2011

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2011

 34/BC-BCĐ

08/06/2011

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, đến tháng 6/2011.

 211/UBND -VP3

15/06/2011

Tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

800/QĐ-TTg 04/06/2010

Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

426/ QĐ-UBND12/06/2014
 v/v kiện toàn Phó trưởng BCĐ thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2010-2020

 

Tài liệu Đề án:

* Xây dựng nông thôn mới thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 2010-2020

*  Huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới

*  Xây dựng đề án mô hình nông thôn mới cấp xã

* Quy hoạch nông thôn mới

* Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết đinh 800/QĐ-TTg

* Đề án mẫu

* Các Biểu mẫu

- Biểu Hiện trạng

- Biểu Mục tiêu

- Biểu Khai toán kinh phí xây dựng Mô hình NTM

- Biểu Tổng hợp thu nhập bình quân đến năm 2020