ỦY VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2011-2016

    


 

Chủ tịch 
 
Đinh Văn Điến

 

 

 
 
 
 Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch

 Phó Chủ tịch

Đinh Chung Phụng
Tống Quang Thìn

 
Nguyễn Ngọc Thạch

 

         

 

  
 Giám đốc Công an tỉnh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Đinh Hoàng DũngNguyễn Ngọc Thạch  Vũ Công Hoan