Báo cáo tình hình triển khai Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới
23/04/2012 | 12:59:00
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Công văn số 18/BCĐTW-VPĐP ngày 29/3/2012 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về việc báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Văn phòng điều phối Chương trình TMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, tổng hợp và báo cáo như sau

 

BCĐ CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
 
Số: 06/BC-VPĐP
Ninh Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2012
 
 
BÁO CÁO
Tình hình triển khai Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới
Kính gửi:     - Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG XDNTM;
                     - Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Công văn số 18/BCĐTW-VPĐP ngày 29/3/2012 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về việc báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Văn phòng điều phối Chương trình TMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, tổng hợp và báo cáo như sau:
          I. Kết quả triển khai đến 15/3/2012
          1. Kết quả thực hiện theo nội dung 
a) Kết quả kiện toàn bộ máy
Hệ thống quản lý thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới từ tỉnh xuống cơ sở được thành lập và kiện toàn. Ban hành quy chế hoạt động, phân công thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực theo đúng quy định tại Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC và các hướng dẫn khác của Trung ương, của tỉnh. Cụ thể:
 * Cấp tỉnh: Ngày 26/9/2011 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐ thực hiện CMTQG gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010-2020. Ban chỉ đạo có 28 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh là Phó ban thường trực và đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT là Phó Trưởng ban, và 25 đồng chí là trưởng các ban ngành, đoàn thể làm uỷ viên. BCĐ tỉnh đã ban hành Thông báo số 57/TB-BCĐ ngày 10/10/2011 để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 
     Giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình, ngày 08/8/2011 UBND tỉnh ban hành quyết định số 564/QĐ-UBND kiện toàn bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo (gọi tắt là Văn phòng điều phối Chương trình) gồm có 9 thành viên do đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT là Chánh Văn phòng.
* Cấp huyện: Thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới 7/7 huyện, thị xã trong tỉnh đã thành lập BCĐ Chương trình  trong đó 04 đơn vị do đồng chí Bí thư huyện uỷ,  làm trưởng ban, 03 đơn vị do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, số lượng thành viên từ 17 đến 35 người. Thành phần gồm ủy viên Ban Thường vụ huyện/thị ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện, thủ trưởng một số đơn vị có liên quan là uỷ viên để hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong huyện xây dựng tổ chức thực hiện Chương trình. Các huyện, thị xã đã thành lập bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, thị giai đoạn 2010 -2020, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thê cho các thành viên tham gia BCĐ và bộ phân thưởng trực giúp việc.
* Cấp xã: Đến nay 120/120 (100%) xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
+ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã (gọi tắt là Ban chỉ đạo xã) do Ban Thường vụ Đảng ủy xã thành lập. Số thành viên Ban chỉ đạo xã từ 26-30 người, do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban.
+ Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã (gọi tắt là Ban quản lý xã) do Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập. Số lượng thành viên của Ban quản lý xã 17-20 người, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.
    + Ban phát triển thôn: do cộng đồng thôn bầu trực tiếp. Số lượng thành viên không quá 12 người, gồm người đại diện lãnh đạo thôn, đại diện các đoàn thể chính trị, xã hội ở thôn và một số người có năng lực chuyên môn khác liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND xã có quyết định công nhận
+ Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã được thành lập và kiện toàn theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Ban thường trực Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính và các qui định khác của pháp luật hiện hành
Ngoài ra UBND các xã còn thành lập các nhóm chuyên môn để tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn trên địa bàn, lập kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong thời gian tới, chỉ đạo cán bộ chuyên môn xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới của xã và phối hợp với các đơn vị tư vấn để lập qui hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới của xã.
 b) Công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo cán bộ
 Thực hiện Kế hoạch số 435/KH-BCĐTW của Ban chỉ đạo Trung ương CTMTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Bình đã tích cực chủ động tập trung công tác tuyên truyền. Những kết quả cụ thể gồm:
- Ban hành tài liệu tuyên truyền XDNTM trên địa bàn tỉnh. Các nội dung tuyền truyền, thông tin, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM được lồng ghép vào các thông báo nội bộ, bản tin nội bộ.
- Các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng các hình thức tuyên truyền về XDNTM như: Đài PT & TH tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài truyền thanh 03 cấp, Panô, áp phích, lồng ghép hội nghị, hội thảo, in ấn tài liệu tuyên truyền về NTM, trên 500 tin bài, ... tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM.
- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể đã đưa nội dung XDNTM trong hội nghị giao ban của đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm vận động, tuyên truyền toàn dân hiểu XDNTM.
- Tổ chức hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và hưởng ứng thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động: 120/120 xã trong tỉnh đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư kết hợp tuyên truyền vận động XDNTM tại các thôn, xóm, có 83% số dân đã dự họp.
- Tổ chức hội nghị quán triệt và cấp phát đầy đủ các tài liệu chủ yếu phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, thực hiện XDNTM của các cấp cho cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện ở cấp tỉnh, huyện và xã.
- Đã tổ chức trên 700 hội nghị các cấp tỉnh, huyện và xã để kết hợp tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung Chương trình MTQG XDNTM để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và tham gia.
- Tổ chức các đoàn cán bộ tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM các tỉnh bạn ( Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...)
          c) Công tác lập quy hoạch
          - Lập nhiệm vụ quy hoạch: 103 xã đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
            - Lập Quy hoạch chung: 59 xã đã phê duyệt quy hoạch chung; 46/120 xã đã xin ý kiến dân và đang hoàn thiện quy hoạch và 15 xã đã xây dựng xong quy hoạch và đang lấy ý kiến cư dân để hoàn thiện. Riêng 25 xã điểm phê duyệt xong.
          - Lập Quy hoạch chi tiết: 26/120 xã đang triển khai lập quy hoạch khu dân cư và lập quy hoạch khu trung tâm xã; 10/120 xã đang triển khai lập quy hoạch khu trung tâm xã; 17/120 xã đang triển khai lập quy hoạch sử dụng đất.
          d) Kết quả công tác lập đề án nông thôn mới cấp xã: 55/120 xã đã phê duyệt đề án; 38 xã chuẩn bị phê duyệt và 27 xã đang lấy ý kiến của dân.
 e) Công tác tập huấn, đào tạo cán bộ:
- BCĐ các cấp tỉnh, huyện đã hệ thống và tổ chức cấp phát trên 3.000 cuốn tài liệu phục vụ học tập nghiên cứu, tuyên truyền về XDNTM cho cán bộ huyện, xã và các thôn xóm.
- Tập trung bố trí kinh phí cho nhiệm vụ đào tạo, tập huấn và tuyên truyền, phổ biến, vận động xây dựng nông thôn mới là trên 10 tỷ đồng.
- Đến nay, cấp, các ngành trong tỉnh đã mở 130 lớp (cấp tỉnh 15 lớp, cấp huyện 60 lớp, cấp xã 55 lớp) tập huấn, tuyên truyền về XDNTM cho trên 10.000 người.
 f) Kết quả triển khai việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
 Năm 2011 ngân sách tỉnh đã bố trí gần 70 tỷ đồng để thực hiện các đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh như: Đào tạo nghề, thực hiện đề án hỗ trợ phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, đề án cây vụ đông, các dự án khuyến nông, khuyến ngư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo,... Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các dự án đầu tư về giao thông, thuỷ lợi, đê điều và phòng chống lụt, bão trên địa bàn toàn tỉnh.
g) Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: Để thực hiện tốt Chương trình này, tỉnh Ninh Bình đã tích cực lồng ghép các chương trình như Chương trình MTQG việc làm, nước sạch &VSMTNT, văn hoá, giáo dục & đào tạo, ... xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khả quan:
 h) Cơ chế, chính sách và cách làm sáng tạo của tỉnh:
 - Về chính sách: Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất chủ trương và chuẩn bị trình HĐND tỉnh phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư XDNTM gồm 6 danh mục là: Hỗ trợ hoạt động của hệ thống quản lý Chương trình cấp xã; Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng (đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, công trình thể thao bằng vật liệu xây dựng, công trình nước sạch nông thôn và công tác môi trường); hỗ trợ phát triển sản xuất (Hỗ trợ các xã thực hiện dồn điền, đổi thửa trong SX nông nghiệp, hỗ trợ mua máy móc thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp, ...); Hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn (ưu đãi về đất đai và hỗ trợ về đầu tư).
  Năm 2012 ngân sách tỉnh bố trí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên 61 tỷ đồng và sự nghiệp kinh tế địa phương trên 40 tỷ đồng (chương trình khuyến nông, vụ đông, lúa chất lượng cao, chương trình giống, cánh đồng mẫu lớn sản xuất hàng hóa)
- Về một số cách làm hay, sáng tạo: Vận dụng những hướng dẫn của Trung ương và kinh nghiệm từ các tỉnh bạn, Ninh Bình đã có cách làm sáng tạo như:
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo theo chuyên môn thuộc từng ngành, phụ trách; tiến hành đồng thời xây dựng quy hoạch chung và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; Quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của xã bắt buộc phải được người dân, cộng đồng dân cư và các đối tượng khác tham gia đóng góp ý kiến trước khi HĐND xã thông qua.
+ Lựa chọn 25/120 xã chỉ đạo làm điểm hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015;
+ Vận động nhân dân hiến đất, kết hợp dồn điền, đổi thửa. Cách làm này ai cũng được hiến đất, tạo ra quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới. Đây là nguồn lợi lớn, công bằng ai cũng được hiến đất. Đến nay, toàn tỉnh đã có 40 xã, 2.924 hộ hiến đất với tổng diện tích đất hiến là 14,2 ha (ước tính giá trị 14,7 tỷ đồng). Ngoài hiền đất, đến nay đã có 26 xã, 9.637 hộ đóng góp tiền mặt, nguyên vật liệu, tài sản trên đất, công lao động với tổng giá trị là gần 12 tỷ đồng.
+ Vận động nhân dân xây dựng các hố rác tại gia đình (nơi có vườn rộng) kết hợp xử lý rác thải bằng chế phẩm sinh học; việc làm này giảm gánh nặng cho xã hội lại tạo nguồn phân hữu cơ;
+ Lồng ghép vốn từ các chương trình khác để xây dựng nông thôn mới; Uu tiên chọn tiêu chí dễ không cần nhiều tiền làm trước; ưu tiên cho phát triển sản xuất tăng thu nhập; nên chọn hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng mà nhân dân được thụ hưởng trực tiếp thường xuyên như: đường giao thông thôn xóm, nhà văn hóa thôn, đường trục nội đồng.
+ Tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động, tuyền truyền về xây dựng nông thôn mới, ...
2. Kết quả huy động nguồn lực năm 2011 và dự kiến huy động nguồn lực năm 2012
2.1 Năm 2011, tổng kinh phí đã huy động cho triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh khoảng 270 tỷ đồng.
        a) Vốn Trung ương, địa phương là 49,229 tỷ đồng. trong đó:
- Ngân sách Trung ương hỗ trợ (nguồn bổ sung năm 2010 chuyển sang năm 2011): 12,36 tỷ đồng để lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch mạng lưới dân cư nông thôn và quy hoạch khu trung tâm xã.
- Vốn Chương trình MTQG: 16,914 tỷ đồng.
- Vốn sự nghiệp kinh tế của địa phương: 20 tỷ đồng.
b) Lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn
Tổng số vốn lồng ghép là : 218,663 tỷ đồng, trong đó:
- Từ các Chương trình MTQG: Bố trí nguồn vốn với kinh phí là 148,663 tỷ đồng để thực hiện lồng ghép xây dựng nông thôn mới (Chương trình MTQG việc làm, nước sạch &VSMTNT, văn hoá, giáo dục & đào tạo, ...)
 - Các đề án, dự án trên địa bàn nông thôn: Năm 2011 ngân sách tỉnh đã bố trí gần 70 tỷ đồng để thực hiện các đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh như: Đào tạo nghề, thực hiện đề án hỗ trợ phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, đề án cây vụ đông, các dự án khuyến nông, khuyến ngư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo,... Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các dự án đầu tư về giao thông, thuỷ lợi, đê điều và phòng chống lụt, bão trên địa bàn toàn tỉnh.
 c) Vốn huy động của dân, doanh nghiệp tham gia chương trình:trên 1,5 tỷ đồng để làm đường giao thông thôn, xóm.
2.2 Dự kiến tổng huy động nguồn lực năm 2012: 1.701 tỷ đồng.
Trong đó:
- Vốn ngân sách Nhà nước khoảng 680 tỷ đồng, gồm: vốn trực tiếp của Chương trình là 316 tỷ đồng và vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác là 364 tỷ đồng.
- Vốn tín dụng là 510 tỷ đồng.
- Vốn huy động doanh nghiệp là 340 tỷ đồng.
- Huy động nhân dân đóng góp là 171 tỷ đồng.
II. Những khó khăn và vướng mắc chính
1. Về bộ máy tổ chức: Mặc dù tỉnh đã thành lập và kiện toàn hệ thống quản lý Chương trình từ tỉnh đến cơ sở nhưng cơ cấu tổ chức ở các cấp chưa hợp lý, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các cấp đa số là kiêm nhiệm, số lượng ít, tập huấn  chưa nhiều về chuyên môn, chất lượng cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế.
2. Về công tác quy hoạch: lực lượng tư vấn lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới thiếu về số lượng và chuyên môn; trình độ và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt xã còn hạn chế; người dân tham gia vào quy hoạch còn ít...; một số quy định về lập quy hoạch XDNTM chưa thống nhất...Sau khi quy hoạch được duyệt, công tác quản lý quy hoạch, công khai quy hoạch và cắm mốc giới còn hạn chế
3. Về cơ chế, chính sách
- Xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh Ninh Bình còn hạn chế, địa bàn nông thôn rộng nhưng đất canh tác ít, manh mún và nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ, bão. Cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn thiếu đồng bộ, thiếu tính đột phá; đầu tư từ ngân sách nhà nước và các thành phần kinh tế vào lĩnh vực này còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
- Một số đơn vị, cán bộ cơ sở chưa hiểu sâu, chưa rõ về xây dựng nông thôn mới, năng lực còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nói riêng, nhiệm vụ phát triển kinh tế nói chung, chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chương trình cũng như vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng. Tư tưởng xây dựng nông thôn mới là do nhà nước đầu tư nên còn trông chờ, ỷ lại, chưa chủ động hưởng ứng, tham gia.
- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn nông thôn gặp khó khăn, do lĩnh vực này rủi do lớn hiệu quả chưa cao;
4. Về tiêu chí nông thôn mới:
Về cơ bản tỉnh Ninh Bình thống nhất với bộ tiêu chí quốc gia được phê duyệt tại quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 54/TT-BNN V/.v hướng dẫn thực hiện Quyết định 491/QĐ-TTg. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số Tiêu chí cần làm rõ và chỉnh sửa bổ sung thì tính khả thi cao. Cụ thể:
-         Tiêu chí số 7 (chợ nông thôn). Không nhất thiết xã nào củng phải có chợ.
-         Tiêu chí số 10 ( thu nhập): tăng 1,5 lần : cách tính thế nào cần cụ thể thêm
-         Tiêu chí 11 (hộ nghèo) còn dưới 3% khó thực hiện
-         Tiêu chí số 12(cơ cấu lao động) còn dưới 25% lao động nông nghiệp khó thực hiện.
-         Tiêu chí 17 (môi trường); mỗi xã có 01 - 02 nghĩa trang khó thực hiện
III. Kế hoạch triển khai Chương trình năm 2012
1. Mục tiêu
- Phấn đấu đến hết Quý II/2012, 100% các xã hoàn thành lập xong quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt.
- Tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các nội dung Đề án XDNTM ở tất cả các xã trong toàn tỉnh; chú trọng triển khai thực hiện XDNTM tại 25 xã điểm; trước mắt ưu tiên chỉ đạo thực hiện các tiêu chí: Phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, hệ thống chính trị, điện, bưu điện, nước sạch nông thôn... phù hợp với nguồn lực, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư. Phấn đấu, hết năm 2012, mỗi xã đạt thêm từ 1-2 tiêu chí, nhất là tại 25 xã điểm.
2. Biện pháp chủ yếu để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2012:
        - Tiếp tục Quán triệt Nghị quyết số 03/NQ/TU ngày 16/01/2012 của BCH đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020 đến các cấp ủy, đảng viên trong tỉnh.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua ngày 17/4/2012 về đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011- 2015 và định hướng 2020;
- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh;
- Trình UBND tỉnh Ban hành cơ chế chính sách thực hiện xây dựng Nông thôn mới, tháng 5/2012. Gồm các nhóm sau:
+ Hỗ trợ quy hoạch xây dựng NTM
+ Hỗ trợ hạ tầng;
+ Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
+ Hỗ trợ dồn điền, đổi thửa gắn với hiến đất tự nguyện;
+ Hỗ trợ dạy nghề đào tạo nghề cho nông dân
+ Thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp;
+ Hỗ trợ hoạt động tập huấn, đào tạo cán bộ và hoạt động hệ thống quản lý xây dựng nông thôn mới.
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã và tổ chức thực hiện kế hoạch XDNTM năm 2012 theo nội dung đề án đã được duyệt.
- Tập trung tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với XDNTM. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động sâu rộng trong nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về XDNTM.Tổ chức thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền nông thôn mới.
 - Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, khảo sát, tham quan mô hình điểm XDNTM cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, cấp xã trực tiếp quản lý triển khai và thực hiện Chương trình.
 - Tập trung, ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư cho XDNTM năm 2012. Năm 2012 ngân sách tỉnh đã bố trí 61 tỷ đồng, trong đó phân bổ cho các xã điểm ( 300 triệu đồng/xã); các xã còn lại 500 triệu đồng/xã) để sử dụng vào các việc: Công khai quy hoạch và cắm mốc; dồn điền, đổi thửa; vệ sinh môi trường và chi hoạt động quản lý; Lồng ghép phân bổ các nguồn vốn CTMTQG trên địa bàn ( 15 CTMTQG) theo nguyên tắc: Vồn XDCB ưu tiên trả nợ cũ, thanh toán công trình dở dang, với công trình mới ưu tiên xã điểm; Vốn sự nghiệp ưu tiên xã điểm. Coi trọng vốn đóng góp của nhân dân, đa dạng hình thức huy động: bằng tiền, bằng ngày công, bằng nguyên vật liệu và hiến đất.
- Cấp huyện: Đẩy nhanh tiến độ thẩm định phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã đảm bảo chất lượng và tiến độ. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo quy định.
- Cấp xã: Phối hợp chặt chẽ các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đề án xay dựng nông thôn mới, lấy ý kiến nhân dân hoàn chỉnh, thống qua HĐND xã phê chuẩn trình UBND huyện Phê duyệt; Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai xây dựng nông thôn mới cho từng thôn, xóm. Thông báo vốn hỗ trợ cho từng thôn, xóm. Chỉ đạo các thôn, xóm xây dựng kế hoạch cụ thể lựa chọn công việc trong năm 2012; làm rõ nguồn vốn, nhà nước hỗ trợ bao nhiêu, vốn góp của nhân dân bao nhiêu, hình thức, mức góp, phương thức góp vốn. Trong khi chờ vốn hỗ trợ, các thôn, xóm trên cơ sở quy hoạch và đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực hiện.
 
    IV. Đề xuất và kiến nghị
 Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, tỉnh Ninh Bình đề nghị Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương, các bộ ngành Trung ương một số vấn đề sau:
- Tiếp tục ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ cho Ninh Bình thực hiện XDNTM.
- Tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn, cụ thể hóa hơn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 05 tiêu chí sau: tiêu chí số 7: chợ nông thôn; tiêu chí số 10: về thu nhập, tiêu chí số 11: hộ nghèo; tiêu chí số 12: cơ cấu lao động và tiêu chí số 17 (tiểu mục nghĩa trang) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nguồn lực của các địa phương để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện. Đồng thời, cho phép tỉnh Ninh Bình được áp dụng các chỉ tiêu về NTM cho 55 xã miền nùi theo khu vực miền núi phía Bắc.
- Sớm quyết định chủ trương giao đất lâu dài cho người nông dân sau năm 2013, để tạo điều kiện cho việc tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn theo định hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời có cơ chế đặc thù cho các địa phương chủ động trong việc chuyển đổi đất lúa sang đất xây dựng hạ tầng nông thôn mới như công trình giao thông, thủy lợi, quy hoạch phát triển khu dân cư mới, ..
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, Văn phòng điều phối Chương trình tỉnh trân trọng báo cáo./.
 
Nơi nhận:
 CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như kính gửi;
 
-  BCĐ xây dựng NTM tỉnh
- Văn phòng UBND tỉnh;
  đã ký
- Lưu VPĐP.
 
H15 bcgbtt ntm
 
 
                                           Trần Văn Bách