NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2013

1. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, phát triển sản...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013 có ý nghĩa quan trọng, quyết định thành công  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Dự báo kinh tế - xã hội sẽ còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2013

1. Các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

6 tháng cuối năm 2013, trong điều kiện thị trường dự báo có những biến động phức tạp, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh còn diễn biễn khó...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II/2013

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung vào một số trọng tâm: 1.Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số...