2087293

 

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH NINH BÌNH

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

1

Đỗ Việt Anh

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

2

Phạm Ngọc Quang

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

3

Bùi Văn Hiền

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình