DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL CÔNG VỤ CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH BÌNH

 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH BÌNH
 
Điện thoại: 0303.871.153      Fax: 0303.871.153
Email: cuctk@ninhbinh.gov.vn

STT
 
 Họ và tên
 
 
 Chức vụ

Điện thoại

Email
 
1
 Đinh Thế Thập Cục trưởng
 0303.251.156 thapdt.tk@ninhbinh.gov.vn
2
 Bùi Văn Đồng
 Phó Cục trưởng
 0303.250.164 dongbv.tk@ninhbinh.gov.vn
3
 Nguyễn Bình
 Phó Cục trưởng 0303.250.161 binhn.tk@ninhbinh.gov.vn
4
 Ninh Quốc Toản
 Trưởng phòng TC-HC
 0303.250.157 toannq.tk@ninhbinh.gov.vn
5
 Lê Thành Long
 Phó Trưởng phòng TC-HC 0303.250.157 longlt.tk@ninhbinh.gov.vn