PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN

PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN

VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (VP10)

      NAY LÀ BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH     

                                                

  

* Khái quát về quá trình phát triển:

 Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (Văn phòng 10) được thành lập tháng 10/2002 với nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong giai đoạn đầu thành lập, đồng chí Nguyễn Văn Tiến là Trưởng phòng, cán bộ, chuyên viên thời kỳ đó có các đồng chí: Phan Như Thành (Phó Trưởng phòng), Đinh Thị Hinh, Vũ Tiến Tuấn, Trần Khả Toàn. Giai đoạn tiếp theo, nhân sự của Phòng có sự thay đổi, đồng chí Nguyễn Văn Tiến được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Như Thành được bổ nhiệm Trưởng phòng, các đồng chí Đinh Thị Hinh, Vũ Tiến Tuấn, Trần Khả Toàn lần lượt chuyển công tác khác, nhân sự của Phòng bổ sung các đồng chí: Đặng Xuân Nguyên, Bùi Tùng Bách, thời gian sau có các đồng chí: Nguyễn Văn Việt, Nông Thị Bích Diệp, Lê Mạnh Hà.

Ngày 16/4/2015, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ mới và thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Ninh Bình thuộc Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng chí Đặng Xuân Nguyên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Trưởng Ban.

 Từ ngày thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, chuyên viên thuộc Văn phòng 10, nay là Ban Tiếp công dân tỉnh, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong 13 năm qua, Ban Tiếp Công dân tỉnh đã tiếp hơn 15 nghìn lượt công dân; xử lý hơn 18 nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bảo đảm theo trình tự, quy định của pháp luật, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 * Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân tỉnh:

- Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh;

- Tiếp nhận, phân loại, xử lý và đề xuất xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban; phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu giải quyết và chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

-Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

*  Nhân sự qua các thời kỳ

Các đồng chí đã từng công tác tại Phòng Tiếp Công dân và xử lý đơn thư

1. Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng (đã nghỉ hưu)

2. Phan Như Thành, Trưởng phòng  (đã nghỉ hưu)

3. Đinh Thị Hinh, Chuyên viên (hiện là Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình).

4. Vũ Tiến Tuấn, Chuyên viên (hiện là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình)

5. Trần Khả Toàn, Chuyên viên (hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ).

Nhân sự Ban tiếp Công dân hiện nay

1. Đặng Xuân Nguyên, Phó Chánh Văn phòng - Trưởng ban

2. Nguyễn Văn Việt, Phó Trưởng ban Thường trực

3. Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng ban

4. Bùi Tùng Bách, Phó Trưởng ban

5. Nông Thị Bích Diệp, Phó Trưởng ban

 Thành tích:

          - Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2006;

          - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2004;

          - Nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

          - Có 01 cá nhân (đồng chí Phan Như Thành, Trưởng phòng) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba./.