Bài viết của Chánh Văn phòng UBND tỉnh

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA CƠ QUAN VĂN PHÒNG,

LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP, PHỤC VỤ SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND

TỈNH VÀ LÃNH ĐẠO UBND TỈNH 

                                                              Vũ Công Hoan

                                                               TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

Cách đây 70 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới. Ngày 28 tháng 8 năm 1945 cũng đã đánh dấu sự ra đời của bộ máy giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tiền thân của Văn phòng Chính phủ ngày nay. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử này, ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy Ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.

Ở tỉnh Ninh Bình, sau khi giành được chính quyền trong cách mạng tháng Tám, Ủy ban kháng chiến tỉnh và các huyện, xã được thành lập. Văn phòng hành chính các cấp cũng chính thức ra đời và gắn chặt hoạt động của mình với hoạt động của UBND các cấp. Với nhiều tên gọi khác nhau, hệ thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh ta đã có những đóng góp quan trọng cho sự chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp qua các thời kỳ lịch sử. Từ những ngày đầu mới giành được chính quyền, trước muôn vàn khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, về các điều kiện làm việc, phục vụ, đặc biệt là về đội ngũ cán bộ, chuyên viên…, song bằng nhiệt tình cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng đã luôn trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu từng bước xây dựng tổ chức, bộ máy và quy chế làm việc của Văn phòng, tham mưu cho Ủy ban và lãnh đạo Ủy ban các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quyết tâm sắt đá: ''Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ'', Văn phòng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, tham mưu chính xác, kịp thời cho Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh trong việc tổ chức và thực hiện chủ trương ''trường kỳ kháng chiến”; “kháng chiến toàn dân, toàn diện'' có hiệu quả, cùng với quân, dân cả nước góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hòa bình lập lại, Văn phòng khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo ổn định đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Văn phòng đã nhanh chóng cùng các cơ quan và nhân dân đi sơ tán, ổn định nơi làm việc, đồng thời vẫn làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong từng thời kỳ, mặc dù có những khó khăn khác nhau, song Văn phòng hành chính Nhà nước các cấp ở tỉnh ta luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ hậu cần, đảm bảo cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND các cấp liên tục, thông suốt. Trong quá trình đó, nhiều đồng chí cán bộ xuất thân từ công tác Văn phòng đã trưởng thành, được bố trí vào các cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng và chính quyền các cấp. Đặc biệt, từ sau ngày tái lập tỉnh 4-1992, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh trước đây (nay là Văn phòng UBND tỉnh) được thành lập, với vị trí là cơ quan ngang sở, giúp việc trực tiếp cho UBND tỉnh, có chức năng tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý tập trung, thống nhất chỉ đạo điều hành mọi mặt công tác của lãnh đạo UBND tỉnh. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn từ những ngày đầu mới thành lập, Văn phòng đã nỗ lực tham mưu cho Thường trực HĐND và UBND tỉnh, làm tốt chức năng quản lý Nhà nước và xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, góp phần từng bước khắc phục tình trạng của một tỉnh kém phát triển và giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trải qua hơn 20 năm kể từ ngày tái lập, từ một tỉnh sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, kết cấu hạ tầng lạc hậu, cơ sở sản xuất công nghiệp và du lịch, dịch vụ yếu kém, đến nay, tỉnh Ninh Bình đã có bước phát triển vượt bậc. Nền kinh tế của tỉnh nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm 2014,cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, , chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện đáng kể…. Trong những thành tựu đó, có phần đóng góp không nhỏ của Văn phòng UBND tỉnh, bởi lẽ mọi thắng lợi và thành tựu, mọi tồn tại và khuyết điểm của UBND tỉnh đều gắn liền với trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp, bộ máy giúp việc của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, Văn phòng UBND tỉnh nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện các chương trình công tác của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh, đề ra các nội dung công việc trọng tâm, trong đó tập trung triển khai các chương trình, các nhóm giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô trên địa bàn; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng và duy trì chế độ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, giao ban UBND tỉnh hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hướng về cơ sở, sâu sát tập trung giải quyết những việc khó, phát huy được vai trò trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân người đứng đầu, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Văn phòng đã tham mưu tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp chuyên đề để chỉ đạo, điều hành giải quyết các nội dung vướng mắc, những vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, giải quyết khiếu nại, tố cáo...; chủ động sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và sau hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã khẩn trương thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để các cấp, các ngành và nhân dân biết, thực hiện.

Công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng ngày càng được nâng cao về chất lượng, khẳng định được tính hiệu quả. Trong những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  Tình hình tiến độ thực hiện được thống kê, báo cáo tại các buổi giao ban hàng tuần và có đề xuất kiểm tra, đôn đốc kịp thời. Văn phòng đã tích cực ứng dụng CNTT, đẩy mạnh tin học hóa trong công tác văn phòng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, triển khai cài đặt phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và phần mềm hồ sơ công vụ trên mạng máy tính nội bộ; áp dụng nguyên tắc tiếp nhận văn bản, giải quyết công việc gửi kèm theo file điện tử của hồ sơ công việc; tăng cường sử dụng hệ thống E-office trong nội bộ cơ quan để chuyển, nhận văn bản qua file điện tử đảm bảo thông tin nội bộ kịp thời, đầy đủ, chính xác. Do vậy, việc phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận và các chuyên viên ngày càng chặt chẽ, thời gian được đảm bảo, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Với khối lượng công việc lớn, chỉ tính riêng văn bản, mỗi năm Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận trên 20.000 văn bản của Trung ương, các ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể gửi đến. Văn phòng đã chủ động xử lý hoặc trao đổi, làm việc trực tiếp với các Sở, ngành, địa phương về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong quá trình tham mưu, đề xuất và đã giúp UBND tỉnh ban hành hơn 10.000 văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, ít để sai sót xảy ra.

Công tác hành chính, phục vụ đã có nhiều cố gắng, đáp ứng kịp thời các hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và các hoạt động thường xuyên của cơ quan Văn phòng. Công tác nội vụ, lễ tân, hậu cần bảo đảm chu đáo, nhiệt tình, trọng thị; chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh và khách Quốc tế. Bên cạnh đó, Văn phòng còn tổ chức tốt lực lượng bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật tài liệu và tài sản của Nhà nước.

Điều có thể khẳng định là trong những năm qua, Văn phòng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn khá, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo tập trung, quyết liệt và ngày càng cao của lãnh đạo UBND tỉnh. Bộ phận chuyên viên được tuyển chọn, đáp ứng cả về trình độ và phẩm chất đạo đức. Do vậy, chất lượng tham mưu, tổng hợp, tham gia xây dựng các chương trình công tác lớn của tỉnh đã được nâng lên; biên tập, thu thập xử lý thông tin, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Bộ phận phục vụ trung thực, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao. Nhiều đồng chí cán bộ đã công tác ở Văn phòng được phát triển đi làm cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, địa phương đều phát huy tốt. Với những kết quả đã đạt được, Văn phòng UBND tỉnh đã được cấp có thẩm quyền tặng thưởng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, Huân chương lao động…đặc biệt năm 2014, Văn phòng UBND tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.

Tuy vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh cũng không thể tránh khỏi những tồn tại, khuyết, nhược điểm, thậm chí bị chê, trách… Đây cũng là hoạt động đặc thù của “nghề” Văn phòng, song đó còn là những bài học xương máu để những người làm công tác Văn phòng qua các thế hệ phải tự rút kinh nghiệm, khắc phục.

Kỷ niệm 70 năm ngày Văn phòng năm nay diễn ra đúng vào lúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Phương hướng chung của toàn tỉnh trong giai đoạn 2015-2020 là: “xây dựng Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện trong khu vực đồng bằng sông Hồng”. Do vậy, với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đòi hỏi những người làm công tác Văn phòng càng phải cố gắng, phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo tập trung, quyết liệt và ngày càng cao của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể là:

Thường xuyên quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua đó nhằm bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ- xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Công tác tham mưu, tổng hợp, xử lý thông tin phải luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý văn bản đến; soạn thảo, ban hành văn bản đi, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về nội dung và thể thức, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở và các tầng lớp nhân dân thực hiện và chấp hành. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản và ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Chấp hành và thực hiện đúng Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh, không để tồn đọng việc, khắc phục triệt để tình trạng văn bản chậm được giải quyết nhằm đảm bảo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh ban hành được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, phân công tổ chức, bộ máy làm việc của cơ quan Văn phòng bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện việc phân công, phân nhiệm cho các phòng, ban, bộ phận và từng cá nhân đảm bảo tính hợp lý, đúng người, đúng việc, đảm bảo nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, bộ phận. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chú trọng đội ngũ chuyên viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu xử lý hầu hết các văn bản bằng mạng nội bộ hoặc Internet, từng bước xây dựng chính phủ điện tử; mở rộng kết nối hệ thống thông tin điện tử, nâng cao chất lượng tin bài và các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm thu hút và tạo điều kiện để người dân và Doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về tình hình kinh tế- xã hội và các chủ trương, chính sách của tỉnh, từng bước xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh là một kênh thông tin chính xác, kịp thời nhất trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác hành chính quản trị, công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị tài sản, công tác văn thư, lưu trữ, lái xe, bảo vệ. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu Cơ quan văn hóa cấp tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị ở tỉnh và Văn phòng UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm tạo lên sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.