Hiển thị nội dung

 Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh

  
                  

Họ và tên:


 
 

Năm sinh:


 
 

Quê quán:


 
 

Chức vụ:


 
 

Trình độ chuyên môn:


 
 

Trình độ chính trị: