Ủy viên UBND tỉnh

 Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh

  
                  

Họ và tên:

Đinh Hoàng Dũng

 
 

Năm sinh:


 
 

Quê quán:


 
 

Chức vụ:

Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

 
 

Trình độ chuyên môn:


 
 

Trình độ chính trị:

                                                                               

 

 Lĩnh vực phụ trách:

  • Phụ trách công tác Công an.
  • Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
  • Phụ trách thành phố Ninh Bình.