Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh

  
                  

Họ và tên:

Phạm Đức Hòa

 
 

Năm sinh:

1954

 
 

Quê quán:

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

 
 

Chức vụ:

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

 
 

Trình độ chuyên môn:

Đại học Cảnh sát

 
 

Trình độ chính trị:

Cử nhân