LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VỀ ĐỀ ÁN, TỜ TRÌNH TRÌNH HĐND TỈNH

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến vào dự thảo một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình

  T ổ ng h ợ p k ế t qu ả l ấ y ý ki ế n vào d ự th ả o m ộ t s ố ch ế đ ộ , chính sách và đi ề u ki ệ n b ả o đ ả m ho ạ t đ ộ ng c ủ a H ộ i đ ồ ng nhân dân các c ấ p t ỉ nh Ninh Bình  Đọc tiếp »

TTr vv Ban hành NQ quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh NB

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH       Số:      /TTr-HĐND   C ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   Ninh Bình, ngày       tháng  11  năm 2016 ... Đọc tiếp »

Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH NINH BÌNH  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số…. …./2016/NQ-HĐND ngày …. tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh... Đọc tiếp »

BC thuyết minh giải trình về XD dự thảo NQ quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm HĐ của HĐND các cấp tỉnh NB

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:          /BC-HĐND Ninh Bình, ngày       tháng 10  năm 2016   B ÁO CÁO THUYẾT MINH GIẢI TRÌNH VỀ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC... Đọc tiếp »

Nghị quyết về việc Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH   Số:        /2016/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Bình, ngày … .. tháng 12  năm 2016 DỰ THẢO   NGHỊ QUYẾT Về việc Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình ... Đọc tiếp »