HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

                                                Đinh Quốc Trường, Trưởng phòng Văn xã

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, hợp với lòng dân, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2007, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động và đạt được những kết quả quan trọng. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên, đi vào chiều sâu, năm 2011, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị 03 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, phân công đồng chí trong Đảng ủy phụ trách công tác tuyên giáo cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tính chất công việc; tham mưu với Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cơ quan.

Từ nhiều năm qua, công tác tuyên truyền việc thực hiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Văn phòng chú trọng, được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc thù công tác của cơ quan Văn phòng như: tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ; tổ chức học tập trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, trong giao ban cơ quan; cung cấp các tài liệu, ấn phẩm do cơ quan của Đảng phát hành tới từng Chi bộ, từng đồng chí cấp ủy; tổ chức xem truyền hình trực tiếp, xem băng hình về các hội nghị quán triệt của tỉnh. Gắn việc tuyên truyền Cuộc vận động với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhiệm vụ của các tổ chức quần chúng. Việc xây dựng nội dung nghiên cứu, học tập được tiến hành chủ động, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chi bộ; Nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào nghị quyết, trở thành nội dung sinh hoạt của Đảng bộ và Chi bộ. Nhiều bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thực hành tiết kiệm; giáo dục lề lối, tác phong làm việc; giáo dục đạo đức, lối sống… được tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên.

Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức văn phòng UBND tỉnh” theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh và phổ biến các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức lối sống để cán bộ, đảng viên thực hiện. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục sửa chữa. Việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác cũng được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các phong trào thi đua, đến nay đã trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, thể hiện qua hành động hằng ngày, hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện, nhất là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đề cao tự phê bình và phê bình; có sự chuyển biến tích cực về lề lối tác phong làm việc như đi dự hội nghị, làm việc với cơ sở đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, có tác phong đúng mực, không phiền hà sách nhiễu cơ sở…, gương mẫu trong xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn trong công tác; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ phát động triển khai thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động, đặc biệt là tiết kiệm trong việc tổ chức hội họp, tiếp khách; sử dụng văn phòng phẩm; quản lý tài sản của cơ quan... Thực hiện công khai, minh bạch tài chính và trong các hoạt động của cơ quan, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội bằng những việc làm thiết thực: Vận động cán bộ, đảng viên tích cực ủng hộ các Quỹ: "Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường sa"; “Vì người nghèo”; “Mái ấm công đoàn”... Công tác bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy trình, công bằng, dân chủ nên đã lựa chọn được những cán bộ thực sự tâm huyết, có phẩm chất và năng lực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ được Đảng bộ, lãnh đạo cơ quan Văn phòng UBND tỉnh quan tâm. Với những kết quả đó, những năm qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, gần 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 35% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.       

Qua quá trình học tập, nghiên cứu các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Đảng bộ văn phòng UBND tỉnh càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Tấm gương đạo đức của Bác thật vĩ đại nhưng lại rất giản dị, gần gũi, ai cũng có thể học và làm theo. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức thiết thực và mang lại hiệu quả rõ rệt. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; tích cực học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ, tạo bước chuyển biến mới trong công tác chuyên môn cũng như trong rèn luyện phẩm chất, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.