LÃNH ĐẠO ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI NHÂN DÂN

TỈNH ỦY NINH BÌNH

*

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

­

Số 1248 – QĐ/TU

Ninh Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH 

ban hành Quy định về việc lãnh đạo các cấp

thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân 

 - Căn  cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

 - Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;  Nghị quyết số 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 218/QĐ-TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Nghị quyết số 05/NQ-TU, ngày 30/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình (khóa XIX) về “Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”;

 - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (khóa XX);

 - Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Điều 2. Các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng; HĐND, UBND các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc hoặc có vấn đề mới nảy sinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./ 

                                                                                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ 

                                                                                                                             BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                               Đã ký

                                                                                                Nguyễn Thị Thanh