DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL CÔNG VỤ ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

 

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH
 
Điện thoại: 0303.210.207      Fax: 0303.622.711
Email: dlnb@ninhbinh.gov.vn

STT
 
 Họ và tên
 
 
 Chức vụ

Điện thoại

 
Email
 
1
Ngô Nam Phòng
Giám đốc
0303.210.888
phongnn.dlnb@ninhbinh.gov.vn
2
Đinh Quang Thuần
Phó Giám đốc

thuandq.dlnb@ninhbinh.gov.vn
3
Kim Minh Chính
Phó Giám đốc
0303.210.777
chinhkm.dlnb@ninhbinh.gov.vn
4
Lê Minh Đức
Phó Giám đốc
0303.210.555
duclm.dlnb@ninhbinh.gov.vn
5
Trần Thị Thuý
Chánh Văn phòng
0303.210.207
thuytt.dlnb@ninhbinh.gov.vn