Ban hành Chương trình hành động tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ CNH-HĐH

Ngày 04 tháng 8 năm 2011 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Đọc tiếp »