Văn bản địa phương

 

1. Chỉ thị số 04/ CT-TU ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về lãnh đạo và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

 

 

2. Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.


3. Quyết định số 07/QĐ-UBBC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

 

4. Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

 

5. Quyết định số 09/QĐ-UBBC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

 

6. Quyết định số 10/QĐ-UBBC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

 

7. Dự thảo kế hoạc Hoạt động của Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.


8. Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.