UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ninh bình

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình

 


Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình. Đọc tiếp »

Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2013

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình. Đọc tiếp »

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »