UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ninh bình

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình

 


Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 24/8/2016

Quyết định Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã  Phụ lục I thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phụ lục II thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết... Đọc tiếp »

Văn bản số 2779/VPVP-KGVX ngày 22/4/2016

 Văn bản số 2779/VPVP-KGVX ngày 22/4/2016 về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến năm 2016 Đọc tiếp »

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 02/02/2016

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 02/02/2016   Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên đại bàn tỉnh Ninh Bình. Đọc tiếp »

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 21/01/2016

 Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 21/01/2016  Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

  Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Ninh Bình giai đoạn năm 2016-2020. Đọc tiếp »

Quyết định 434/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014

về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Ninh Bình     Đọc tiếp »

Quyết định 457/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015

Về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh NB Đọc tiếp »

Quyết định 593/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình   Đọc tiếp »

Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015

Quyết định về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định 323/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định 586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình   Đọc tiếp »

Quyết định 518/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014

Quyết định  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định 291/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014

Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 07/1/2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »