THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ
(ĐIỀU ĐỘNG NỘI BỘ)

1. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển công tác có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của đơn vị đang sử dụng công chức (đó công tác đ­ược ít nhất 3 năm); ý kiến (hoặc công văn) tiếp nhận của đơn vị chuyển đến, trong đó ghi rõ cơ cấu công chức viên chức (thừa, thiếu) của đơn vị và tiếp nhận về sẽ bố trí làm công việc gì, ở bộ phận nào;

- Bản kiểm điểm quá trình công tác (có nhận xét của Thủ tr­ưởng đơn vị sử dụng công chức);

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Thủ tr­ưởng đơn vị sử dụng công chức);

- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ Tin học do Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ thuộc Sở cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản chứng thực). Nếu bản  chứng thực, phải có bản chính để ng­ười nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra;

- Bản sao Quyết định l­ương đang h­ưởng, bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức (có chứng thực). Các hợp đồng làm việc lần đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không có thời hạn (đối với những người được tuyển dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2003 trở lại đây)

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c. Thời hạn giải quyết:

- Thời điểm nhận hồ sơ: từ ngày 01 tháng 4 đến hết 30 tháng 6 hàng năm

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết một lần tr­ước 31 tháng 8 cùng năm nộp hồ sơ (nếu sau 31 tháng 8 không có Quyết định hoặc văn bản hiệp y điều động của Sở GD&ĐT, do không thể sắp xếp được thì hồ sơ không còn giá trị để xin thuyên chuyển ở năm tiếp theo). Hồ sơ không trả lại ng­ười xin thuyên chuyển nội bộ.