THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH BÌNH

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản tới các tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sáng kiến.

Bước 2: Các tổ chức, cá nhân đề xuất sáng kiến với Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 3: Cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ: thông báo cho tác giả sáng kiến về thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 01 tháng để tác giả sửa chữa bổ sung gửi lại; viết giấy biên nhận, phiếu hẹn trả kết quả.

- Tiến hành thẩm định sơ bộ hồ sơ.

- Tổ chức khảo sát điều tra sáng kiến, tuyển chọn lần 1.

- Trình hội đồng sáng kiến cấp ngành Khoa học công nghệ.

- Trình Hội đồng sáng kiến tỉnh xét chọn.

- UBND tỉnh ra Quyết định công nhận sáng kiến.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận được văn bản thông báo kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký sáng kiến (theo mẫu).

d) Số lượng hồ sơ: Không quy định (1bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 3 tháng.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận.

i) Lệ phí:  Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký sáng kiến (Phụ lục I Thông tư 1134/SC ngày 17/10/1991 của Ủy ban khoa học Nhà nước).

l) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến.

- Nghị định số 84/HĐBT ngày 20/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa, Điều lệ kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

- Thông tư số 1134/SC ngày 17/10/1991 của Ủy ban khoa học Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/HĐBT ngày 20/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất và sáng chế; điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa; điều lệ về kiểu dáng công nghiệp; điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.