VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quy định mới về thuê thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN. Theo đó, một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Về thuế suất: Từ ngày 01/01/2014 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và từ ngày 01/01/2016 là 20%. Đối với DN có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ thì thuế suất thuế TNDN áp dụng là 20%. Nếu năm trước... Đọc tiếp »