QUY HOẠCH NGÀNH, LĨNH VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


1. Quy hoạch về ngành Công nghiệp

- Quyết định số 16/QĐ-BCN ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015".

- Quyết định số 2124/QĐ-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công thương về việc phê duyệt bổ sung "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015".

- Quyết định số 1122/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Đơn giá thuê đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


- Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

2. Quy hoạch về ngành Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.

- Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều chi tiết sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình".

 - Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Dự án rà soát quy hoạch ngành nghề nông thôn tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2015".

 

3. Quy hoạch về ngành Du lịch

- Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh "Quy hoạch chi tiết khu núi Chùa Bái Đính thuộc khu du lịch sinh thái Tràng An".

- Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh  Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2010, định hướng đến năm 2015".

 

4. Quy hoạch ngành Tài nguyên - Môi trường

- Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch khoanh vùng loại khoáng sản chủ yếu tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020".

 - Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Dự án Rà soát quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thông tỉnh Ninh Bình đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2015".

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lưu chứa và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp gây bụi, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

5. Quy hoạch Xây dựng và phát triển đô thị

- Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh giai đoạn 2008-2025".


6. Quy hoạch về ngành Thương mại, dịch vụ

- Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm thương mại, Siêu thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2020".

7.  Quy hoạch ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh

- Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020". (Có Phụ lục kèm theo)

8. Ngành Tài chính- Xây dựng

- Quyết định số 468/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

9. Quy hoạch về ngành Giao thông - Vận tải.