Danh sách các phòng, đơn vị trong Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Tên gọi
Trưởng phòng
Điện Thoại Lĩnh vực phụ trách
 1.   Vp1  -  Phòng Hành chính Quản trị
Bùi Công Hoan 3.873.643  
 2.   Vp2  -  Phòng Tổng hợp Phạm Văn Tam
0913501586  
 3.   Vp3  -  Phòng Kinh tế ngành Đinh Duy Khánh 3.873.642  
 4.   Vp4  -  Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản Đinh Thị Thanh Bình  3.871.1833  
 5.   Vp5  -  Phòng Phân phối lưu thông Dương Thanh Tuân 3.871.752  
 6.   Vp6  -  Phòng Văn xã Đinh Quốc Trường
3.871.182  
 7.   Vp7  -  Phòng Nội chính Trần Văn Phương
3.871.049  
 8.   Vp9  -  Phòng Ngoại vụ Phạm Đức Phú
3.889.208  

 9.   Vp10 - Ban Tiếp dân của tỉnh

  3.876.142  
 10.  Đội xe Nguyễn Tiến Dũng 3.873.085  
 11.  Trung tâm Tin học Phạm Thị Bích Hòa 3.874.963  3871.054
 12. Vp8 - Phòng Dân tộc Nguyễn Thị Phượng    

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH