Các phòng, đơn vị trong Văn phòng UBND tỉnh

Danh sách các phòng, đơn vị trong Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tên gọi
Trưởng phòng
Điện Thoại
 1.   VP1  -  Phòng Hành chính Quản trị
Bùi Công Hoan 3.873.643
 2.   VP2  -  Phòng Tổng hợp Phạm Văn Tam
0913501586
 3.   VP3  -  Phòng Kinh tế ngành Đinh Duy Khánh 3.873.642
 4.   VP4  -  Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản Đinh Thị Thanh Bình 3.871.1833
 5.   VP5  -  Phòng Phân phối lưu thông Dương Thanh Tuân 3.871.752
 6.   VP6  -  Phòng Khoa giáo - Văn xã Đinh Quốc Trường
3.871.182
 7.   VP7  -  Phòng Nội chính Trần Văn Phương
3.871.049
 8.   VP9  -  Phòng Ngoại vụ Phạm Đức Phú
3.889.208

 9.   VP10 - Ban Tiếp dân của tỉnh

  3.876.142
 10.  Đội xe Nguyễn Tiến Dũng 3.873.085
 11.  Trung tâm Tin học Phạm Thị Bích Hòa 3.874.963
 12. VP8 - Phòng Dân tộc Nguyễn Thị Phượng  
 13. VP11 - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Đặng Mạnh Trường  

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH