Bộ máy lãnh đạo

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

STT 
Họ tên
Chức danh
1
Phạm Thị Thuỷ                 
Hiệu trưởng
2
Quách Văn Trang
Phó Hiệu trưởng
3
Trần Xuân Kiều
Phó Hiệu trưởng
4
Trần Ngọc Chỉnh
Phó Hiệu trưởng
5
Vũ Văn Phong
Phó Hiệu trưởng
 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH