Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC, PHÒNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

Tên gọi
Trưởng phòng
 1. - Văn phòng 
 
 2. - Thanh tra;  
 3.- Phòng Kế hoạch - Tài chính.  
 4. - Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông  
 5. - Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái  
 6. - Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ninh Bình;  
 7. -Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Ninh Bình;  
 8. -Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông Ninh Bình;  
 9. - Ban Quản lý các dự án xây dựng giao thông Ninh Bình;  
 10. - Ban Quản lý các dự án giao thông vốn nước ngoài Ninh Bình;  
11. - Ban Đăng kiểm phương tiện Thuỷ nội địa Ninh Bình;
12. - Đoạn Quản lý giao thông số I Ninh Bình;
13. - Đoạn Quản lý giao thông số II Ninh Bình;
14. - Xí nghiệp Bến xe khách Ninh Bình;


 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH