Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

Tên gọi
Trưởng phòng
 1. - Văn phòng 
 
 2. - Thanh tra  
 3.- Phòng Kế hoạch - Tài chính.  
 4. - Phòng Quản lý Khoa học
 
 5. - Phòng Quản lý Công nghệ
 
 6. - Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở  
 7. - Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân
 
 8. - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng  
 9. - Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Đo lường, Thử nghiệm
 


 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH