Bộ máy lãnh đạo

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

STT 

           Họ  và tên       

Chức vụ   

 1

 Nguyễn Tất Tiến

Chánh Thanh tra

 2

 Đặng Đình Thuật      

Phó Chánh thanh tra

 3

 Lê Văn Mạnh

Phó Chánh thanh tra       

 4

 Vũ  Xuân Thu                       

Phó Chánh thanh tra                   

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH