DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ

STT

 Họ và tên 

Chức vụ 

Điện Thoại

1

Vũ Nam Tiến

Giám đốc Sở

02293.883.276

2

Trần Văn Hà

Phó giám đốc Sở

0913.595.891

3

Đỗ Văn Miền

Phó giám đốc Sở

02293.871.422

4

Bùi Xuân Diệu

Phó Giám đốc Sở
02293.892.835

5

Trần Đình Toàn

Phó giám đốc Sở

02293.884.841

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH