BỘ MÁY LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG

STT

Họ và tên

 Chức vụ 

Điện thoại

1

Phạm Thị Hồng

Giám đốc Sở

 02293.872.518

2

Lương Xuân Bằng

Phó Giám đốc Sở

 02293.883.300

3

Hoàng Trung Kiên

Phó Giám đốc Sở

 02293.874.623

4

Ngô Minh Kim

Phó Giám đốc Sở

02293.873.411 

5

Trần Duy Tuấn Phó Giám đốc Sở 02293.871.047 
  

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH