Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC SỞ

Tên gọi
Trưởng phòng
 1. - Văn phòng
 
 2. - Thanh tra  
 3. - Phòng Đăng ký kinh doanh  
 4. - Phòng Kế hoạch Tổng hợp Kinh tế- Xã hội  
 5. - Phòng Kế hoạch Công thương- Giao thông- Xây dựng  
 6. - Phòng Kế hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
 7. - Phòng Kế hoạch Văn xã  
 8. - Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư  
 9. - Phòng Kinh tế đối ngoại  
 10. - Trung tâm Tư vấn đầu tư Ninh Bình.  

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH