BỘ MÁY LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

STT

Họ và tên 

 Chức vụ  

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Cao Sơn

Giám đốc Sở

02293.889.278

sonnc.khdt@ninhbinh.gov.vn

2

Lê Xuân Thịnh

Phó Giám đốc

02293.871.654

thinhlx.khdt@ninhbinh.gov.vn

3

Đỗ Xuân Phong

Phó Giám đốc

0915.267.899

phongdx.khdt@ninhbinh.gov.vn

4
Phạm Ngọc Thịnh

Phó Giám đốc 02293.886.979 thinhpn.khdt@ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH