Các phòng, ban
I/. PHÒNG TỔNG HỢP NGÂN SÁCH:
A- Chức năng.
Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp giám đốc Sở trong việc quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

B- Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ:
1. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định, chỉ thị về quản lý, điều hành tài chính - ngân sách địa phương, trình UBND tỉnh  quyết định.
2. Dự thảo các chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định.
3. Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương, chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo qui định của pháp luật để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.
4. Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.
5. Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương, các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.
6. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.
7. Hướng dẫn các cơ quan tài chính các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là huyện) và các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã) thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch về tài chính – ngân sách của địa phương, hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật.
8. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan , đơn vị sử dụng ngân sách thuộc phòng quản lý, yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.
9. Thẩm định quyết toán thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện.
10. Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.
11. Trực tiếp thực hiện cấp phát ngân sách Nhà nước cho các huyện; phối hợp với các phòng có liên quan quản lý, cấp phát ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương uỷ quyền cho địa phương quản lý; quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo qui định của pháp luật.
12. Thống nhất quản lý cho vay và viện trợ dành cho địa phương theo qui định của pháp luật; quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; đề xuất báo cáo UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.
13.  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính – ngân sách của Nhà nước theo qui định của pháp luật.
 14. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính – ngân sách báo cáo UBND tỉnh.
15. Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ được thành lập theo quy định của pháp luật; chủ trì xây dựng Đề án, thẩm định các văn bản về thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm  quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quyết định các vấn đề về đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ cho các quỹ theo quy định của pháp luật.
16. Quản lý, cấp phát các loại chứng từ, biên lai có liên quan đến chế độ thu, chi tài chính – ngân sách.
17. Phối hợp với phòng Quản lý Giá - Công sản quản lý tài sản các huyện, quản lý các tài khoản tạm giữ, tài khoản liên quan đến đấu giá tài sản của Sở Tài chính.
18. Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II/.  PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
A- Chức năng.
 Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở trong việc quản lý thu, chi ngân sách thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp (các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập… sau đây gọi là đơn vị hành chính sự nghiệp) thuộc tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.
B-  Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ:
1. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định, chỉ thị liên quan đến quản lý tài chính -  ngân sách trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
2.  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước theo qui định của pháp luật.
3. Hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật  về tài chính -  ngân sách.
4. Thẩm định và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp. Thẩm định dự toán điều chỉnh, dự toán bổ sung thu, chi ngân sách các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh.
5. Trực tiếp cấp phát các khoản kinh phí uỷ quyền của Trung ương trong lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, thuỷ lợi, đảm bảo xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh (khi được uỷ quyền).
6. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách địa phương; thu, chi chương trình mục tiêu quốc gia; thu, chi kinh phí uỷ quyền ngân sách Trung ương và công khai tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh.
7. Phối hợp với phòng Giá - Công sản giám sát, kiểm tra các đơn vị trong việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo quy định.
8. Hướng dẫn, kiểm tra quản lý hoạt động quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, định kỳ tổng hợp trình UBND tỉnh.
9. Xét duyệt và thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý.
10. Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý để tổng hợp chung trong quyết toán ngân sách Nhà nước.
11. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.
12. Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
         
III/. PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN.
          A- Chức năng.
 Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý vốn đầu tư  phát triển thuộc ngân sách Nhà nước.
          B- Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ :
1. Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực quản lý vốn đầu tư XDCB trình UBND tỉnh.
2. Tổ chức thông báo, cấp phát, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kinh phí dự án đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chương trình nhiệm vụ của Chính phủ cấp phát cho địa phương.
3. Hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý vốn đầu tư XDCB trên địa bàn theo quy định.
4. Tham gia với Sở kế hoạch đầu tư, các sở ngành có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định trong các lĩnh vực:
4.1. Chương trình, chiến lược kế hoạch thu hút, huy động, phân bổ vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn, trong nước, ngoài nước; xây dựng các chính sách, các biện pháp điều hành và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; giúp UBND tỉnh quản lý về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.
4.2 Xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh quyết định.
4.3. Tham gia phân bổ vốn đầu tư; danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.
5. Tham gia đề xuất về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn.
6. Tham gia xét thầu các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh và các dự án khác theo đề nghị của chủ đầu tư.
7. Hướng dẫn các chủ đầu tư lập kế hoạch cơ cấu vốn đầu tư hàng năm, thẩm định cơ cấu vốn đầu tư hàng năm theo quy định về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
8. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện.
9. Thực hiện thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB theo quy định.
10. Theo dõi quản lý các khoản viện trợ về đầu tư XDCB tại địa phương theo quy định của pháp luật.
11. Định kỳ tổng hợp đánh giá tình hình huy động vốn, sử dụng vốn đầu tư, và quyết toán vốn đầu tư, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.
12. Hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí ban quản lý và tài sản ban quản lý theo quy định.
12. Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

IV/. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG SẢN.
          A- Chức năng.
          Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc quản lý Nhà nước về giá và tài sản Nhà nước tại địa phương theo qui định của pháp luật.
          B- Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ:
1. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về giá trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.
2. Chủ trì xây dựng phương án giá hàng hoá, dịch vụ và kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền.
3. Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, sản phẩm còn vị thế độc quyền do các sở, đơn vị, hoặc doanh nghiệp xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định.
4. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.
5. Thẩm định dự thảo quyết định ban hành bảng giá các loại đất và phương án giá đất tại địa phương để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định.
6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan công bố đơn giá vật liệu xây dựng, vật tư kỹ thuật, máy móc thiết bị đến hiện trường xây lắp; xây dựng hệ số giá đất san lấp, hệ số giá một số vật liệu đến cụm  xã, phường, thị trấn; đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa mầu, trình UBND tỉnh phê duyệt.
7. Công bố danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá,  kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá và thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn.
8. Tổng hợp, phân tích và dự báo biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về giá tại địa phương theo qui định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.
9. Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
10. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản Nhà nước, chế độ công khai tài sản Nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo qui định của pháp luật; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản Nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương.
11. Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp và phòng Tổng hợp ngân sách thực hiện thẩm định nhu cầu (kế hoạch) mua sắm, sửa chữa tài sản các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý.
12.  Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản Nhà nước, giao tài sản Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.
13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và các khoản thu khác của ngân sách  Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực tài sản nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản.
           Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc thực hiện chính sách, xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
14. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
15. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản là bất động sản trên địa bàn được xác định là vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu; di sản không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng người đó không được quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền hưởng di sản; tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.
16. Trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn.Tổ chức quản lý và khai thác tài sản Nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài sản chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản Nhà nước.
17. Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

V/. PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
          A- Chức năng.
 Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc quản lý Nhà nước về công tác tài chính doanh nghiệp ở địa phương.
          B- Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ:
1. Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định chỉ thị về lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp (doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty cổ phần) trình UBND tỉnh.
2. Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính kế toán đối với các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
4. Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND.
5. Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh Xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
6. Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước; quyết toán tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.
 7. Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND cấp tỉnh.
8. Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho các tổ chức nhân uỷ thác ( các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước,…) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND cấp tỉnh xác định.
9. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
10. Thẩm định chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước tại các công ty Nhà nước báo cáo UBND tỉnh để giao cho các công ty thực hiện. Kiểm tra, đánh giá kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của ban giám đốc công ty Nhà nước theo quy định; thẩm định xếp loại doanh nghiệp Nhà nước hàng năm trình UBND tỉnh công bố kết quả xếp loại.
11. Thẩm định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của công ty Nhà nước báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.
12. Phối hợp với phòng Giá - Công sản xác định tỷ suất sản phẩm dịch vụ công ích và giá các sản phẩm hàng hoá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.
13. Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

VI/. THANH TRA TÀI CHÍNH.
          A- Chức năng.
Là bộ phận thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện thanh tra các hoạt động về tài chính - ngân sách trên địa bàn.
          B- Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ:
1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các chế độ chính sách về quản lý tài chính; thu, chi ngân sách đối với các cấp ngân sách, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hoá xã hội và các doanh nghiệp theo thẩm quyền.
2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra về giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh.
3. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tài chính -  ngân sách, giá cả theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham  nhũng.
5.  Hướng dẫn kiểm  tra các đơn vị thuộc Sở và hệ thống nghành tài chính địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham  nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
7. Tham gia hội đồng giám sát các hoạt động phát hành xổ số kiến thiết, hoạt động vui chơi có đặt cọc và vui chơi có thưởng theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

VII/. PHÒNG TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH.
           A - Chức năng.
 Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc thống nhất quản lý hoạt động, phát triển và ứng dụng tin học trong lĩnh vực tài chính và thống kê tài chính.

          B- Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Hướng dẫn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống tài chính - ngân sách ở địa phương.
2. Quản lý, vận hành hoạt động mạng truyền thông của ngành tài chính đặt tại Sở, tổ chức vận hành mạng tin học của Sở đảm bảo hoạt động thông suốt, bí mật, an toàn.
3. Tổ chức trao đổi thông tin với Trung tâm tin học trong hệ thống tài chính (Cục tin học thống kê Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh) các cơ quan liên quan. Tổng hợp các thông tin, số liệu có liên quan đến hoạt động Tài chính - ngân sách.
4. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng tổ chức triển khai thực hiện các dự án tin học của sở; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ các phòng ban thuộc sở và các cán bộ thuộc hệ thống ngành tài chính.
5.  Duy trì hoạt động và triển khai các phần mềm ứng dụng tin học trong ngành Tài chính và các thiết bị tin học, quản trị mạng máy tính của Sở, quản trị cơ sở dữ liệu về tài chính ngân sách ở địa phương.
6. Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật tin học trong quản lý Tài chính ngân sách cho các đơn vị thuộc tỉnh, huyện, xã, tại địa phương.
7. Phối hợp với các phòng, ban thuộc sở, tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu về kinh tế xã hội tài chính; thu, chi ngân sách tháng, quý, năm trên địa bàn.
8. Tổ chức  quản lý, bảo mật các văn bản, tài liệu, hồ sơ và lưu trữ trên mạng theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

VII/. VĂN PHÒNG.
          A- Chức năng.
Là bộ phận thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, hành chính, văn thư, lưu trữ, tổng hợp.

          B- Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ :
1. Xây dựng đề án kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình Giám đốc quyết định.
2. Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc sở, dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.
3. Thực hiện nghiệp vụ công tác về quy hoạch cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, hiệp y, quyết định việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quản lý đi công tác, học tập, bồi dưỡng, đào tạo, trưng tập theo phân cấp quản lý cán bộ.
4. Hướng dẫn và tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp quản lý.
5. Xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế, lao động, quỹ tiền lương. Thực hiện các chính sách chế độ đối với công chức, viên chức và lao động theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện nhiệm vụ quản lý công chức, viên chức, hồ sơ cán bộ công chức theo quy định.
7. Đôn đốc và kiểm tra các phòng ban, đơn vị thuộc thực hiện chương trình kế hoạch công tác, giải quyết công việc theo định kỳ tuần, tháng, quý và cả năm.
8. Thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ, quản lý công văn đi, đến tại cơ quan theo quy định của pháp luật. Tổ chức in ấn tài liệu phục vụ công tác cho các phòng ban. Kiểm tra về thủ tục hành chính đối với các văn bản do Sở ban hành.
9. Chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.
10. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể  về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, phó trưởng phòng của phòng Tài chính cấp huyện sau khi thống nhất với Sở quản lý, lĩnh vực có liên quan.
11. Cung ứng vật tư văn phòng phục vụ cho hoạt động của các phòng, ban. Thực hiện công tác vệ sinh, môi trường, bảo vệ trật tự an ninh, an toàn cơ quan.
12. Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Văn phòng Sở; báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức thực hiện dự toán, lập quyết toán thu, chi ngân sách của Sở theo quy định.
13. Tổ chức theo dõi, quản lý tài sản phương tiện, vật tư, hàng hoá, phục vụ công tác của lãnh đạo và hoạt động của cơ quan.
14. Đôn đốc, kiểm tra cán bộ công chức thực hiện lề lối làm việc, kỷ luật lao động, quy chế dân chủ, kỷ luật phát ngôn, quy định an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác do Giám đốc Sở quyết định.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

VIII/. TRUNG TÂM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG:
          A- Chức năng.
Trung tâm tư vấn dịch vụ Tài chính công là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính  thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý tài chính, tài sản và cung cấp dịch vụ về tài chính.
          B-  Nhiệm vụ:
1. Giúp Giám đốc thẩm định dự toán và quyết toán vốn của các dự án sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách đã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan nhà nước và đơn vị HCSN trong tỉnh.
2. Thực hiện dịch vụ thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
3. Liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức có chức năng định giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá và thông tin về giá theo quy định.
4. Ký kết hợp đồng và làm dịch vụ thẩm định dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.
5. Chủ trí, phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch của tỉnh. Thực hiện dịch vụ đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, chuyên môn cho các đối tượng là cán bộ trong và ngoài tỉnh. Liên kết tổ chức các lớp  đào tạo tại chức một số chuyên ngành Tài chính kế toán theo quy định.
6. Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, hồ sơ và kết quả đấu thầu mua sắm tài sản, phương tiện, hàng hoá của các cơ quan, tổ chức bằng nguồn kinh phí của ngân sách Nhà nước được UBND tỉnh quyết định giao.
7. Thực hiện các dịch vụ cung cấp sổ sách, chứng từ kế toán tài chính và các tài liệu khác cho các đơn vị, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.
8. Tư vấn và làm dịch vụ kế toán, kiểm toán, định giá tài sản cho các đơn vị, cơ quan HCSN, các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật.
9. Tổ chức tư vấn và làm dịch vụ cung ứng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tin học về tài chính kế toán cho các đơn vị HCSN thuộc các ngành, các cấp, các tổ chức, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh.
10. Tổ chức xác định giá trị tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính, tài sản là tang vật của các vụ án bàn giao cho tổ chức bán đấu giá để bán đấu giá theo quy định.
11. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài chính phân công trực tiếp./.


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH