Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC SỞ

Tên gọi
Trưởng phòng, ban
 1. Văn phòng
 
 2. Thanh tra sở
 
 3. Phòng Tổ chức bộ máy
 
 4. Phòng Quản lý Công chức, viên chức
 
5. Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo
 
 6. Phòng xây dựng chính quyền
 
 7. Phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ
 
 8. Ban Tôn giáo
Vũ Thị Thuý Lâm 
 9. Ban Thi đua, khen thưởng
Nguyễn Văn Phán
   

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH