Nghị quyết quy định một số chính sách xây dựng NTM áp dụng cho huyện Yên Khánh để đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018
Nghị quyết quy định một số chính sách xây dựng NTM áp dụng cho huyện Yên Khánh để đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH