Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nv tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh NB
Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nv tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh NB

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH