NQ vv ban hành quy định về định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xd văn bản QPPL trên đia bàn tỉnh NB
NQ vv ban hành quy định về định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xd văn bản QPPL trên đia bàn tỉnh NB

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH