Lượt xem: 71
Long sàng trước Nghi môn ngoại và Long sàng trước Bái đường đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng được công nhận bảo vật Quốc gia
Long sàng trước Nghi môn ngoại và Long sàng trước Bái đường đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng được công nhận bảo vật Quốc gia
Long sàng trước Nghi môn ngoại và Long sàng trước Bái đường đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng được công nhận bảo vật Quốc gia


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH