Lượt xem: 53
Hiện nay tỉnh Ninh Bình có 80 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới
Hiện nay tỉnh Ninh Bình có 80 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới
Hiện nay tỉnh Ninh Bình có 80 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH