Lượt xem: 99
Năm 2017 tổng thu ngân sách của tỉnh đạt trên 8.745 tỉ đồng
Năm 2017 tổng thu ngân sách của tỉnh đạt trên 8.745 tỉ đồng
Năm 2017 tổng thu ngân sách của tỉnh đạt trên 8.745 tỉ đồng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH