Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh


 

 

 
 
 

  Chủ tịch 
 
     
                   
     

Phó Chủ tịch
Đinh Chung Phụng

Phó Chủ tịch
Tống Quang Thìn

Phó Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Thạch​

     
 
 
       
 
              

 
Giám đốc 
Công an tỉnh 
Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh 
Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh 
  Đinh Hoàng Dũng
 Nguyễn Ngọc Thạch   Vũ Công Hoan
     
 

 

 
Giám đốc
Sở Văn hoá & Thể thao 
Giám đốc
Sở GD & ĐT 
Giám đốc
     Sở Tài chính 
Nguyễn Mạnh Cường
Vũ Văn Kiểm
     Trần Song Tùng
     
     
 Giám đốc 
Sở Xây dựng
Giám đốc 
Sở NN & PTNT 
 Giám đốc 
Sở GTVT
 Cao Trường Sơn
Vũ Nam Tiến  Lê Trọng Thành 
     
 

 

 
Giám đốc 
Sở Du lịch 
Giám đốc 
Sở Công thương 
Giám đốc 
Sở Y tế 
Bùi Thành Đông 
Hoàng Trung Kiên  Vũ Mạnh Dương 
     

 

 

 
 Giám đốc
 Sở TN & MT
Giám đốc 
Sở Kế hoạch & Đầu tư 
Giám đốc
 Sở Nội vụ 
 Trịnh Xuân Ba
Nguyễn Cao Sơn Bùi Hoàng Hà
     
     
 Giám đốc 
Sở Tư pháp
Giám đốc 
Sở LĐTB & XH 
 
 Nguyễn Hùng Tiến Lâm Xuân Phương   
     


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH