Chủ tịch 
Đinh Văn Điến

 
                  

Phó Chủ tịch
Đinh Chung Phụng

Phó Chủ tịch
Tống Quang Thìn

Phó Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Thạch​

     

 

 

                      
Giám đốc
Công an tỉnh 

Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh 

Chánh Văn phòng
UBND tỉnh 
 Đinh Hoàng Dũng

Nguyễn Ngọc Thạch
 
 Vũ Công Hoan
 

              

              
Giám đốc
Sở Văn hoá & Thể thao

                       Giám đốc
                       Sở GD&ĐT

    Giám đốc
     Sở Tài chính 
Nguyễn Mạnh Cường

   Vũ Văn Kiểm

     Trần Song Tùng

     

Giám đốc
Sở Xây dựng


Cao Trường Sơn


Giám đốc 
Sở NN&PTNT

Vũ Nam Tiến


Giám đốc 
Sở GTVT

Lê Trọng Thành 


     
 Giám đốc 
Sở Du lịch


Bùi Thành Đông


 Giám đốc 
Sở Công thương


 Hoàng Trung Kiên


 Giám đốc 
Sở Y tế


Vũ Mạnh Dương


     

 Giám đốc 
Sở TN & MT

 
Giám đốc
Sở Tư pháp

Giám đốc
Sở LĐTB & XH
 Trịnh Xuân Ba
Nguyễn Hùng Tiến  

Lâm Xuân Phương 

 
 
 


 
Giám đốc
Sở KH & ĐT
 
Giám đốc
Sở Nội vụNguyễn Cao Sơn 
Bùi Hoàng HàBẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH