Đồng chí

Nguyễn Thị Thanh

 

Đồng chí

Nguyễn Tiến Thành

 

Đồng chí

Đinh Văn Điến

 

Đồng chí

Bùi Mai Hoa

 

Đồng chí

Đinh Chung Phụng

 

 

Đồng chí

Đinh Hoàng Dũng

 

 

Đồng chí

Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đồng chí

Trương Đức Lộc

       

 

Đồng chí

Trần Hồng Quảng

 

 

Đồng chí

Tống Quang Thìn

 

 

Đồng chí

Mai Văn Tuất

 


Đồng chí

Lưu Danh Tuyên

 
       

Đồng chí

Lê Hữu Quý

Đồng chí

Tô Văn Từ

Đồng chí

Phạm Quang Ngọc
 

 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy

3. Đồng chí Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy

4. Đồng chí Đinh Hoàng Dũng

5. Đồng chí Bùi Mai Hoa

6. Đồng chí Trương Đức Lộc

7. Đồng chí Phạm Quang Ngọc

8. Đồng chí Đinh Chung Phụng

9. Đồng chí Trần Hồng Quảng

10. Đồng chí Lê Hữu Quý

11. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch

12. Đồng chí Tống Quang Thìn

13. Đồng chí Mai Văn Tuất

14. Đồng chí Lưu Danh Tuyên

15. Đồng chí Tô Văn Từ./


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH