Thanh tra hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An

Thực hiện Quyết định số 387/QĐ – UBND ngày 06/03/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, Quần thể Danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch tràng An; ngày 06/03/2018, Đoàn thanh tra đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-ĐTTr về việc tổ chức kế hoạch thanh tra.

Qua công tác thanh tra sẽ đánh giá đúng, đầy đủ, toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, Quần thể Danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An. Qua thanh tra có những kiến nghị, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm tồn tại; xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có); chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.Đảm bảo khách quan, thực hiện theo đúng các quy định trong quá trình thanh tra và không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức cá nhân được thanh tra. Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng nội dung và thời hạn thời gian. Kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra có báo cáo kết quả thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kết luận theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, Quần thể Danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An, trong đó đi sâu kiểm tra một số nội dung sau:

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai;Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý di sản; việc chấp hành các quy địnhcủa pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý văn hoá; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Quản lý thuế…và các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch và hoạt động kinh doanh khác, in ấn phẩm, tuyên truyền, quảng cáo...... Xem xét trách nhiệm về công tác quản lý hà nước các đơn vị: UBND xã Trường Yên, UBND huyện Hoa Lư, sở Du lịch và các đơn vị có liên quan về việc để xảy ra hoạt động xây dựng trái phép núi Cái Hạ, Quần thể Danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty cổ phần du lịch Tràng An.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH