Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 27/02/2018, Hội đồng Thẩm định tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã kết luận hội nghị.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng toàn văn thông báo kết luận.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH