Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tuần từ 22/02/2018 đến 01/3/2018

Trong tuần, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Kết luận giao ban UBND tỉnh và tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung chính như sau:

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Động viên các doanh nghiệp, đơn vị thi đua sản xuất, kinh doanh; phát động phong trào thi đua trong khí thế đầu năm mới theo tinh thần Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức các hội nghị phiên thường kỳ UBND tỉnh; triển khai kế hoạch tổ chức 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư; thẩm định Quy hoạch Tổng thể phát triển Du lịch Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ Tổng kết các Chương trình MTQG năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 .

Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện “năm an toàn giao thông”; kiểm tra công tác sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và các điều kiện dịch vụ trong mùa lễ hội; hướng tới  mục tiêu mùa lễ hội văn minh và an toàn.

- Chỉ đạo thu ngân sách. Tính đến ngày 28/02/2018, tổng thu Ngân sách đạt 1.529,9 tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán HĐND tỉnh, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 852,5 tỷ đồng, đạt 18,8% dự toán HĐND tỉnh, tăng 92,1% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 271,4 tỷ đồng, đạt 28,9% dự toán HĐND tỉnh, tăng 251% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động XNK 406 tỷ đồng, đạt 16,4% dự toán HĐND tỉnh, bằng 84,6% so với cùng kỳ.

- Đôn đốc các địa phương tập trung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.
Ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH