Kế hoạch phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa, bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 9556/CT-BNN-BVTV ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa ở các tỉnh thành phố phía Bắc, ngày 27 tháng 2 năm 2018 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND yêu cầu các ngành có liên quan chủ động áp dụng có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và rầy lưng trắng môi giới truyền bệnh, bảo vệ sản xuất lúa, ngô. Nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật cơ sở và nông dân; tổ chức cộng đồng phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2018 và các năm tiếp theo; đảm bảo khống chế không để bệnh bùng phát thành dịch gây hại ảnh hưởng đến năng suất.

Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng yêu cầu sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và rầy lưng trắng môi giới truyền bệnh. Áp dụng các biện pháp phòng bệnh sớm ngay từ đầu các vụ sản xuất và mang tính cộng đồng, theo phương châm phòng là chính, ở cả vụ đông xuân và vụ mùa, đặc biệt chú ý trong sản xuất lúa vụ mùa. Thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh lùn sọc đen, các biện pháp phòng bệnh phải được thực hiện trên tất cả các vùng trồng lúa, đặc biệt ở các vùng đã nhiễm bệnh nặng trong vụ mùa năm 2017.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH