Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018 – 2023

Nhằm từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thôn tin tiến tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập; ngày 15/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ ngày 12/01/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018 – 2020.

Mục tiêu của Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết 36a của Chính phủ; Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc chính phủ điện tử tỉnh Ninh Bình nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; ứng dụng và phát triển các dịch vụ đô thị thông minh trên cơ sở ứng dụng CNTT, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành, các cấp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao phục vụ nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, triển khai các đề án, dự án CNTT đảm bảo kết nối, tích hợp đồng bộ của toàn bộ hệ thống, tham mưu xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ sự lãnh đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung chương trình, dự án công nghệ thông tin đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, quy chế đảm bảo quản lý và vận hành, sử dụng, khai thác các hệ thống trang thiết bị, công nghệ, CSDL, phần mềm ứng dụng của các hệ thống thông tin của tỉnh.

Ninhbinh.gov.vn

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH