Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành năm 2018

Ngày 25/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2018, bao gồm: “Quyết định Ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh” và “Quyết định Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH