Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, ngày 22 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/UBND –VP3 về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh năm 2017.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, lập danh mục các chủ giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất đã được cấp phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017; đồng thời thông báo đến từng chủ giấy phép để yêu cầu thực hiện việc tính tiền cấp quyền khai thác theo quy định, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/8/2018 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 39972/BTNMT –TNN ngày 04/8/2017).

Giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố đôn đốc các chủ quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt trung nông thôn thuộc quyền quản lý phải thực hiện việc lập hồ sơ xin cấp phép khai thác sử dụng nước theo đúng các quy định của pháp luật, gửi về sở Tài nguyên và Môi trường để được cấp giấy phép hoạt động.

Giao cho UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước nhưng không có giấy  phép hoạt động hoặc không thực hiện đúng các quy định ghi trong giấy phép đã được cơ quan nhà nước cấp phép theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền thì để xuất biện pháp xử lý, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH